பிரசங்க குறிப்பு: வேதாகம சிங்காசனங்கள்

Share this page with friends

இனி ஒரு சாபமுமிராது. தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதிலிருக்கும் (வெளி 22 : 3)

இந்தக் குறிப்பில்சிங்காசனங்களைக் குறித்து அறிந்துக் கொள்ளலாம்.

  1. பிதாவின் சிங்காசனம். இது விசுவாசிகளின் பிரதிபலன் (வெளி 3 : 21)
  2. மத்திய வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம். இது இரகசிய வருகையில் சபை வான மேகத்தில் சந்திக்கும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனம்.( 2 கொரி 5 : 10) (வெளி 4 : 2)
  3. மூப்பர்களின் சிங்காசனம் இது 24 மூப்பர்கள்- 12 கோத்திரங்கள் + 12 அப்போஸ்தலர்கள் வான் மேகத்தில் இரகசிய வருகையின் போது பழைய ஏற்பாடு , புதிய ஏற்பாடு விசுவாசிகளின் பிரதிநிதியாக அமர்ந்திருப்பார்கள் (வெளி 4 : 4)
  4. மகிமையின் சிங்காசனம். (மத் 25 : 33)
  5. வெள்ளை சிங்காசனம். (வெளி 20 : 11)

இந்தக் குறிப்பில் சிங்காசனங்களைக் குறித்து சிந்தித்தோம்.

ஆமென் !

S. Daniel Balu
Tirupur

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

இந்த உபவாச நாட்களில் எதை விட வேண்டும்? இறைச்சியையா? இனிப்பையா? ருசியுள்ள உணவையா?
கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக வரும் இந்த ரைடுகளில் இருந்து நாம் கற்று கொள்ள வேண்டிய விசயங்கள் ஏராளம்!
காற்றே நீ யாருக்காக ... வித்யா'வின் விண் பார்வை
தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட யாக்கோபு
ஸ்டான் பாதிரியார் கைது: கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பு.
என்னை காண்பவரே என்ற தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்களது பாடல் ஔிபதிவின்போது இயக்குனர் கண்ட நெகிழ்ச்சி காட்சி...
இயேசுவுக்கும் யோசேப்புக்கும் உள்ள 29 ஒற்றுமைகள்; ஆச்சரியமான சத்தியங்கள்
பண்டித ரமாபாய் வழக்கை வரலாறு
ஜெபிக்கும் திருச்சபையின் மேன்மைகள்
பிரசங்க குறிப்பு - இந்த வார்த்தை

Share this page with friends