இயேசுவுக்கும் யோசேப்புக்கும் உள்ள 29 ஒற்றுமைகள்; ஆச்சரியமான சத்தியங்கள்

Share this page with friends


1) யோசேப்பு சகோதரர்களை மன்னித்தான் – இயேசு தன்னை சிலுவையில் அறைந்தவர்களை மன்னித்தார் (பிதாவே இவர்களை மன்னியும்) (லூக் 23:34)

2) யோசேப்பின் தாழ்மை காணபட்டது (ஆதி 41:16, 45:8) – இயேசுவிடம் தாழ்மை காணபட்டது (பிலி 2:8)

3) யோசேப்பு பாடுகளை சகித்தான் (37:24) – இயேசு சிலுவையை (பாடுகளை) சகித்தார் (எபி 12:3)

4) யோசேப்பின் அங்கியை சகோதரர்கள் கழற்றினார்கள் (ஆதி 37:23,24) – இயேசுவின் அங்கியை போர் சேவகர்கள் கழற்றினார்கள்

5) யோசேப்பு சகோதரர்களை கண்ட போது அழுதான் (42:24) – இயேசு மரியாளை கண்டு அழுதார் (லாசரு மரித்த போது) (யோ 11:35)

6) யோசேப்பு பாவத்துக்கு விலகி ஒடினான் (39:7-13) – இயேசு பாவிகளுக்கு விலகி இருந்தார் (எபி 7:26)

7) யோசேப்பு தீமைக்கு நன்மை செய்தான் (50:18-21) – இயேசு தன்னை காட்டி கொடுக்க போகும் யுதாஸ்க்கு இராபோஜனம் கொடுத்தார் (லூக் 22:21)

8) யோசேப்போடே கர்த்தர் இருந்தார் (39:2,3,21) – இயேசுவோடு பிதா இருந்தார் (யோ 8:29)

9) சகோதரர்களால் புறக்கணிக்கபட்டான் (37:18) – யுதர்களால் புறக்கணிக்கபட்டார் (மாற் 6:3,4)

10) யோசேப்பு யாக்கோபின் நேச குமாரன் (37:4) – இயேசு பிதாவின் நேச குமாரன் (மத் 3:17)

11) யோசேப்பு தகப்பனால் சகோதரர் இடம் அனுப்பபட்டான் (37:13) – இயேசு பிதாவால் யுதர்கள் இடம் அனுப்பபட்டார் (யோ 1:11)

12) யோசேப்பு சகோதரர்களால் குற்றம் சாட்ட பட்டான் (37:20) – இயேசு பரிசேயர், வேதபாரகர் குற்றம் சுமத்தினார்கள் (மத் 27:12)

13) போத்திபார் மனைவி யோசேப்பு மீது குற்றம் சாட்டிய போது வாய் திறக்கவில்லை(39:14,15) – இயேசு பரிசேயர், வேதபாரகர் குற்றம் சாட்டிய போது வாய் திறக்கவில்லை (மத் 27:12)

14) யோசேப்பு போத்திபார் விட்டில் அடிமை ஆனான் (39:1) – இயேசுவும் அடிமையின் ருபம் எடுத்தார் (பிலி 2:7)

15) யோசேப்பை கொலை செய்ய சகோதரர்கள் வகை தேடினார்கள் (37:18) – ஏரோது இயேசுவை கொலை செய்ய வகை தேடினான் (மத் 2:16-20)

16) யோசேப்பு அழகு உள்ளவன் (39:6) – இயேசு அழகு உள்ளவர் (உன்த 5:9-16)

17) யோசேப்பு கனி தரும் செடி (49:22) – இயேசு திராட்சை செடி (யோ 15:5)

18) யோசேப்பு நன்மை செய்தான் (சிறைசாலையில் சொப்பனத்திற்கு அர்த்தம் சொன்னான்) – இயேசுவும் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார் (அப்போ 10:38)

19) யோசேப்பு பரிசுத்தவான் (40:15) – இயேசுவும் பரிசுத்தவான் (எபி 7:26)

20) எகிப்து தேசத்தை காப்பாற்றிய இரட்சகன் (45:7,8) – இயேசு உலக இரட்சகர்

21) யோசேப்பு குழியில் இருந்து எகிப்தின் அதிபதி ஆக உயர்த்தபட்டான் (41:40) – இயேசு கல்லறையில் இருந்து பரலோக சிங்காசனத்துக்கு உயர்த்தபட்டார் (எபேசி 4:8-10

22) இருவரும் தீர்க்கதரிசி என்று எண்ணபட்டார்கள்.

23) இருவரும் ஜனங்களை போஷித்தார்கள்

24) இருவரும் மேய்ப்பர்கள் – இயேசு (நானே நல்ல மேய்ப்பன்)

25) 2 பேரும் குற்றம் செய்யாமல் தண்டிக்கபட்டார்கள்

26) யோசேப்பு 20 காசுக்கு விற்கபட்டான் (ஆதி 37:28) – இயேசு 30 வெள்ளிக் காசுக்கு காட்டி கொடுக்கபட்டார் (மத் 26:15)

27) யோசேப்பு தான் எல்லாரையும் ஆளுவேன் என் தரிசனம் சொன்னான் (ஆதி 37:6-8) – இயேசுவவும் தான் ஆளப் போவதாக சொன்னார் (மத் 26:64, 1 கொரி 15:25, 2 தீமோ 2:12)

28) யோசேப்பு தன் குடும்பத்துக்கு கோசேன் என்ற நாட்டை வாக்களித்தார் (ஆதி 45:10) நமக்கு இயேசு நல்ல வாசஸ்தலத்தை வாக்களித்து இருக்கிறார் (யோ 14:2)

29) யோசேப்பு போத்திபார் மனைவி மூலம் வந்த சோதனையை ஜெயித்தார் (ஆதி 39:21) இயேசு பிசாசின் மூலம் வந்த சோதனையை ஜெயித்தார் (மத் 4:1-11)

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:


Share this page with friends