home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

சிலுவையை பற்றிய 8 உண்மைகள் : புனித வெள்ளி பிரசங்க குறிப்புகள்

Share this page with friends

சிலுவை

1) அனுதினமும் சிலுவை எடுக்க வேண்டும் – லூக் 9:23

2) சிலுவையை சுமக்க வேண்டும் – லூக் 14:27

3) சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் தேவை – 1 கொரி 1:18

4) சிலுவையை (பாடுகளை) சகிக்க வேண்டும் – எபி 12:2

5) சிலுவையை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் – கலா 6:14

6) சிலுவை எப்போதும் முன்னால் இருக்க வேண்டும் (இயேசு பட்ட பாடுகள் நான் படவில்லையே) – கலா 3:1

7) சிலுவையை நினைக்க வேண்டும் – (எபி 12:3)

8) சிலுவையில் அறையப்படுதல் வேண்டும் – கலா 6:14


Share this page with friends