சிலுவையை பற்றிய 8 உண்மைகள் : புனித வெள்ளி பிரசங்க குறிப்புகள்

Share this page with friends

சிலுவை

1) அனுதினமும் சிலுவை எடுக்க வேண்டும் – லூக் 9:23

2) சிலுவையை சுமக்க வேண்டும் – லூக் 14:27

3) சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் தேவை – 1 கொரி 1:18

4) சிலுவையை (பாடுகளை) சகிக்க வேண்டும் – எபி 12:2

5) சிலுவையை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் – கலா 6:14

6) சிலுவை எப்போதும் முன்னால் இருக்க வேண்டும் (இயேசு பட்ட பாடுகள் நான் படவில்லையே) – கலா 3:1

7) சிலுவையை நினைக்க வேண்டும் – (எபி 12:3)

8) சிலுவையில் அறையப்படுதல் வேண்டும் – கலா 6:14


Share this page with friends