• 3 யோவான் – 1 அத்தியாயம், 14 வசனங்கள், 299 வார்த்தைகள்
• 2 யோவான் – 1 அத்தியாயம், 13 வசனங்கள், 303 வார்த்தைகள்
• பிலேமோன் – 1 அத்தியாயம், 25 வசனங்கள், 445 வார்த்தைகள்
யுதா – 1 அத்தியாயம், 25 வசனங்கள், 613 வார்த்தைகள்
• ஒபதியா – 1 அத்தியாயம், 21 வசனங்கள், 670 வார்த்தைகள்
• தீத்து – 3 அத்தியாயங்கள், 46 வசனங்கள், 921 வார்த்தைகள்
• 2 தெசலோனிக்கேயர் – 3 அத்தியாயங்கள், 47 வசனங்கள், 1,042 வார்த்தைகள்
• ஆகாய் – 2 அத்தியாயங்கள், 38 வசனங்கள், 1,131 வார்த்தைகள்
• நாகூம் – 3 அத்தியாயங்கள், 47 வசனங்கள், 1,285 வார்த்தைகள்
• யோனா – 4 அத்தியாயங்கள், 48 வசனங்கள், 1,321 வார்த்தைகள் …

ஆமேன்.