1. சபைக்கு செல்வதை இயேசு வழக்கமாக வைத்திருந்தார் – லூக்4.16
  2. வேதம் வாசிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் – லூக் 4.16
  3. ஒலிவ மலைக்குச் சென்று ஜெபம் பண்ணுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார் – மாற்10.1

நா.தனசிங்