பரிசுத்த அலங்காரம்!

பரிசுத்த அலங்காரம்!

பரிசுத்த அலங்காரம்! (BEAUTY OF HOLINESS)

“பரிசுத்த அலங்காரம்” என்னும் இந்த வாக்கியம் ஐந்து முறை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது (சங் 29.2; சங் 96.9; சங் 110:3; 1நாளா 16:29; 2 நாளா 20:21).

விசுவாசிகள் சரீரத்திலும் ஆவியிலும் பரிசுத்தமாயிருக்க வேண்டும் (லூக்கா 1.75; ரோமர் 6:19-22; 2கொரி 7.1; எபே 4.24; 1 தெச 3.13; 1தெச 4:7; எபி 12:10-14).

கிறிஸ்துவில் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனிருப்பது சாத்தியமே (1 கொரி 1:30; 2கொரி 5:17-18).

தேவன் பரிசுத்த மகத்துவமுள்ளவர்” (glorious in Holiness) (யாத் 15:11).

தேவன் வீற்றிருக்கும் இடம் பரிசுத்த சிங்காசனம்”
(சங் 47:8),

தேவன் பரிசுத்த நகரத்தில் வாசம் பண்ணுகிறார்.
(வெளி 21:2,10; வெளி 22:19).

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், கர்த்தர் பரிசுத்தர் என்று ஜீவன்கள் இரவும் பகலும் ஓயாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது (ஏசா 6:3; வெளி 4:8).

தேவன் பரிசுத்த தூதர்கள் மத்தியிலும் இரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மத்தியிலும் வாசம் பண்ணுகிறார்.
(வெளி 14:10; வெளி 18:20; வெளி 22.6).

பரிசுத்த வேதாகமத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பரிசுத்தமான காரியங்கள்:

 1. பூமி (யாத் 3:5)
 2. தேசம் (யாத் 195)
 3. பரிசுத்த ஓய்வுநாள் (யாத் 16:23)
 4. மனுஷர் (யாத் 22:31)
 5. ஸ்தலம் (யாத் 26:33)
 6. வஸ்திரங்கள் (யாத் 28:22)
 7. காணிக்கைகள் (யாத் 28:38)
 8. சபை (யாத் 12:16)
 9. பொருட்கள் (யாத் 28:38)
 10. கிரீடம் (யாத் 29.6)
 11. அபிஷேக தைலம் (யாத் 30:25)
 12. பலிபீடம் (யாத் 29:37)
 13. நாள் (யாத் 35:2)
 14. வழிபடுபவர்கள் (யாத் 29:37)
 15. தகனபலி (லேவி 2:3)
 16. ஆட்டுக்கடா (லேவி 16:4)
 17. ஆசாரிப்புக்கூடாரம் (லேவி 16:33)
 18. கர்த்தர் (லேவி 19:2)
 19. கனி (லேவி 19:24)
 20. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் (லேவி 20:3)
 21. ஆசாரியர் (லேவி 21.5)
 22. பண்டிகைகள் (லேவி 23:2)
 23. முதற்கனி (லேவி 23:20)
 24. வருஷம் (லேவி 25.12)
 25. மிருகஜீவன் (லேவி 299)
 26. வீடு (லேவி 27:14)
 27. வயல் (லேவி 27.16)
 28. நேர்ந்துகொள்ளப்பட்ட பொருட்கள் ஒவ்வொன்றும் (லேவி 2:7)
 29. தசமபாகம் (லேவி 27:30)
 30. ஜலம் (எண் 5.17)
 31. தட்டுமுட்டுகள் (எண் 31.5)
 32. பணிமுட்டுகள் (1இராஜா 8:4)
 33. உடன்படிக்கைப் பெட்டி (2 நாளா 35:3)
 34. பட்டணம் (நெகே 11.18)
 35. மலை (சங் 2.5)
 36. ஆலயம் (சங் 5:7)
 37. வானம் (சங் 20.5)
 38. சந்நிதி (சங் 28.2)
 39. ஆவி (சங் 51.11)
 40. பர்வதம் (சங் 87.1 சங் 5.7 ஏசா 11:9)
 41. புயம் (சங் 98.17
 42. வாசஸ்தலம் (சங் 68.5)
 43. வாக்குத்தத்தம் (சங் 105:42 )
 44. கிரியை (சங் 145:17)
 45. எருசலேம் (ஏசா 4:3)
 46. வித்து (ஏசா 613)
 47. மந்தை (எசே 36:38)
 48. அறைவீடு (எசே 4213)
 49. உடன்படிக்கை (தானி 11:28-30)
 50. தேவர்கள் (தானி 4:8-9)
 51. மாம்சம் (ஆகாய் 212)
 52. தேசம் (சக 212)
 53. தூதர்கள் (மத் 25:31)
 54. தீர்க்கதரிசிகள் (லூக்கா 1:70; அப் 3:21)
 55. இயேசு (அப் 4:27)
 56. நியாயப்பிரமாணம் (ரோமர் 7.12)
 57. கற்பனை (ரோமர் 7.12; 2 பேதுரு 2:21)
 58. பிசைந்தமா (ரோமர் 11:16)
 59. வேர் (ரோமர் 11:16)
 60. முதற்பலன் (ரோமர் 1.16)
 61. கிளைகள் (ரோமர் 11:16)
 62. பலி (ரோமர் 21:12)
 63. முத்தம் (ரோமர் 16:16)
 64. சரீரம் (1கொரி 3:17)
 65. பிள்ளைகள் (1கொரி 7:14)
 66. சரீரமும், ஆவியும் (1கொரி 7:34)
 67. பரிசுத்தவான்கள் (எபே 1.14; கொலோ 1:22; கொலோ 3:12)
 68. அப்போஸ்தலர் (எபே 3:5; வெளி 18:20)
 69. சபை (எபே 5:27 )
 70. சகோதரர் (1தெச 5:27)
 71. கைகள் (1தீமோ 2:8)
 72. வேதவாக்கியங்கள் (1தீமோ 3:15)
 73. அழைப்பு (2 தீமோ 19)
 74. கண்காணி (தீத்து 1:8)
 75. ஸ்திரீகள் (1பேதுரு 3:5)
 76. கிறிஸ்து (எபி 7:26)
 77. ஆசாரியத்துவம் (1பேதுரு 2:5)
 78. ஜாதி (1பேதுரு 2.9)
 79. பேச்சு (2பேதுரு 3:1)
 80. விசுவாசம் (யூதா 20)

-இப்படி தேவனும், தேவன் சார்ந்த, தேவன் விரும்பும் அனைத்தும் பரிசுத்தம், பரிசுத்தம் மட்டுமே.!!..

நாமும் அப்படியே பரிசுத்தமாக வாழ நம்மை இன்று அர்ப்பணிப்போம்!!!

ஆமென்!