1) வேத வசனமாகிய அப்பம் – உபா 8:3
2) இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய அப்பம் – 1 கொரி 10:16
3) அன்றாட ஆகாரமாகிய அப்பம் – ரோ 21:9
4) தெய்விக சுகமாகிய அப்பம் – மத் 15:26
5) கண்ணிராகிய அப்பம் – சங் 80:5
6) ஆதரவு கோலாகிய அப்பம் – எசேக் 4:17
7) ஜீவ அப்பம் – யோ 6:48