யார் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும்
————————————————-
1) மனந்திரும்பியவன் – அப்போ 2:38

2) பாவங்களை அறிக்கை செய்தவன் – மத் 3:6

3) வேதவசனத்தினால் இருதயம் குத்தப்பட்டவர்கள் – அப்போ 2:37

4) விசுவாசமுள்ளவன் – மாற் 16:16

5) சிஷனானவன் – மத் 28:18-20

6) வேத வசனத்தினால் இருதயம் திறக்கபட்டவர்கள் – அப்போ 16:14,15

7) கர்த்தருடைய வசனத்தினால் போதனையடைந்தவர்கள் – அப்போ 16:32

8) கர்த்தருடைய வசனத்தை சந்தோஷமாக ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் – அப்போ 2:41

9) கர்த்தரை தரிசித்தவர்கள் – அப்போ 9:17,18

10) பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் – அப்போ 10:47