ஞானஸ்நானம் பெற்ற குடும்பங்கள்

Share this page with friends

ஞானஸ்நானம் பெற்ற குடும்பங்கள்
————————————————-
1) கிறிஸ்புவின் வீட்டார் – அப்போ 18:8

2) சிறைச்சாலை தலைவனின் வீட்டார் – அப்போ 16:33

3) லீதியாளின் வீட்டார் – அப்போ 16:15

4) ஸ்தேவானின் வீட்டார் – 1 கொரி 1:16

5) கொர்நேலியுவின் வீட்டார் – அப்போ 10:48

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:


Share this page with friends