இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு இரத்தத்தினால் நமக்கு உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்கள்!

Share this page with friends

 1. ஆத்துமாவிற்கு நிவாரணம் (Atonement for the soul) (லேவி 17:11; ரோமர் 3:24; ரோமர் 5:11; கொலோ 1:20)
 2. பாவங்களிலிருந்து மன்னிப்பு (Remission of sins) (மத் 26:28; ரோமர் 3:24-25; எபி 9.22; எபே 1:7)
 3. ஜீவனும், சமாதானமும் (Life and peace) (ரோமர் 5; கொலோ 1:20)
 4. இரட்சிப்பு (Redemption) (ரோமர் 3:24-25; எபே 1.7; எபி 9.12-15; 1பேதுரு 1:18-23; வெளி 5:9)
 5. நீதிமானாக்கப்படுதல் (Justification) (ரோமர் 53; கலா 3:6-14; அப் 13:38-39)
 6. கிட்டச் சேர்த்தல்! (Brought close) (எபே 2:13; எபி 10.19)
 7. சுத்தமனச்சாட்சி (Pure conscience) (எபி 9.14)
 8. பாவத்திலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படுதல் (Cleansing from sin) (1யோவான் 1:7 )
 9. பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் (Sanctification) (எபி 10.10-14; எபி 13:20)
 10. புதிய உடன்படிக்கை (New covenant) (மத் 26:28; எபி 10:29; எபி 12:24; எபி 13:20)
 11. புதிய பிறப்பு (New birth) (1பேதுரு 1.18-23)
 12. ஜெயிக்கும் வல்லமை (Overcoming power) (வெளி 12:11)
 13. சபையில் சேர்க்கப்படுதல் (Church membership) (அப் 20:28)
 14. இரட்சிப்பு (Salvation) (சங் 51; எபி 9:15)
  ஆமென்

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:


Share this page with friends