இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் ஆசிர்வாதங்கள்

Share this page with friends


1) பாவமன்னிப்பு உண்டாக்கும் இரத்தம் – மத் 26:28

2) இரத்தத்தின் மூலம் மீட்பு (எபேசு 1:7)

3) இரத்தத்தின் மூலம் நீதிமான் (ரோ 5:9)

4) இரத்தத்தின் மூலம் சமீபம் (எபேசி 2:13)

5) இரத்தத்தின் மூலம் சமாதானம் (ஒப்புரவு) (கொலோ 1:20)

6) இரத்தம் மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறது (கழுவுகிறது) (எபி 9:14)

7) இரத்தத்தினால் வஸ்திரத்தை சுத்தப்படுத்துதல் (வெளி 7:14)

8) விடுதலை கொடுக்கும் இரத்தம் (சகரியா 9:14)

9) பரிசுத்தபடுத்தும் இரத்தம் (எபி 13:12)

10) இரத்தத்தினால் தைரியம் (எபி 10:19,20)

11) இரத்தத்தின் மூலம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் சேருதல் (எபி 10:19,20)

12) ஜெயமளிக்கும் இரத்தம் (வெளி 12:11)

13) நித்திய ஜீவன் (ரோ 6:54)

14) அவரில் நிலைக்க செய்கிற இரத்தம் (யோ 6:56)

15) ஐக்கியபடுத்தும் இரத்தம் (1 கொரி 10:16)

16) இயேசுவை நினைவு கூற செய்யும் இரத்தம் (1 கொரி 11:25)

17) சகல பாவங்களையும் நம்மை விட்டு நீக்கும் இரத்தம் (1 யோ 1:7)

18) நம்மை சுத்திகரிக்கும் இரத்தம் (1 யோ 1:7)

19) செத்த கிரியைகளை நீக்கும் இரத்தம் (எபி 9:14)

20) ஊழியம் செய்ய வைக்கும் இரத்தம் (எபி 9:14)


Share this page with friends