home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

ஆராதனையின் ஆசிர்வாதங்கள்

Share this page with friends

1) அப்பத்தையும், தண்ணிரையும் ஆசிர்வதிப்பார் – யாத் 23:25

2) வியாதி சுகமாகும் – யார் 23:25

3) இரட்சிக்கபடுவான் – ரோ 10:13

4) கர்த்தர் சமிபம் – உபா 4:7

5) சுதந்தரமாகிய பலன் கிடைக்கும் – கொ 3:23

5) நமது நாட்கள் நன்மையாக அமையும் – யோபு 36:11

6) நமது வருஷங்கள் செல்வ வாழ்வாக அமையும் – யோபு 36:11

7) தேவன் நம்மை எல்லா பிரச்சனையிலும் இருந்து நம்மை தப்புவிப்பார் – தானி 3:17, 6:20


Share this page with friends