சோதனை யார் மூலம்

Share this page with friends


1) பிசாசு மூலம் சோதனை – லூக் 4:13

2) சுய இச்சையினால் – யாக் 1:14

3) கர்த்தரால் -சங் 11:5

4) மற்றவர்கள் மூலம் – நியாதி 2:21,22


Share this page with friends