பஞ்சபூதங்களும் தேவனுக்கு (கடவுளுக்கு) கீழ்படிகிறது தெரியுமா?

Share this page with friends


1) கடல் – யாத் 14:21, மாற்கு 4:41
2) மீன் – யோனா 2:10
3) கழுதை – எண்ணா 22:28
4) காற்று – மாற் 4:41
5) கன்மலை – யாத் 17:6
6) காகம் – 1 இராஐ 17:4,6
7) குதிரைகள் – யாக் 3:3


Share this page with friends