தப்பித்துக் கொள்ளுங்கள்

Share this page with friends

சர்பங்களே, விரியன் பாம்புக் குட்டிகளே ! நரகாக்கினைக்கு
எப்படி தப்பித்துக் கொள்வீர்கள் ?
மத் ; 23 : 33

இந்தக் குறிப்பில் நாம் எவற்றிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டுமென்பதை இந்தக் குறிப்பில் சிந்திக்கலாம். நாம் பொதுவாக எல்லா தீமைக்கும் தப்பித்துக் கொள்ளவேண்டுமென்று நினைக்கிறோம். நாம் தப்பித்துக்கொள்ள வேண்டியவைகளைக்
குறித்து சிந்திக்கலாம்.

 1. வரும் கோபத்துக்கு தப்ப வேண்டும்
  லூக்கா : 3 : 7
 2. நரகாக்கினைக்கு தப்ப வேண்டும்
  மத் : 23 : 33
 3. இச்சையினால் உலகத்திலுண்டான கேட்டுக்கு தப்ப வேண்டும்
  2 பேது : 1 : 4
 4. உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்ப வேண்டும்
  2 பேது : 2 : 20
 5. வரப்போகிற சோதனைக் காலத்துக்கு தப்ப வேண்டும்
  வெளி : 3 : 10
 6. தேவ தண்டனைக்கு தப்ப வேண்டும்
  எபி : 2 : 4

நாம் எவற்றிலிருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்பதை சிந்தித்தோம்
தேவன் நம்மை எல்லா தீங்கிற்க்கும் தப்பவிக்க வல்லவர் என்பதை
நாம் விசுவாசிப்போம்.

ஆமென் !

S. Daniel Balu
Tirupur


Share this page with friends