விசுவாசம் நமது வாழ்க்கையில் எப்போது எல்லாம் காணப்பட வேண்டும்

Share this page with friends

1) துன்பங்களில் – 2 தெச 1-4

2) உபத்திரவங்களில் – 2 தெச 1-4

3) பொல்லாங்கன் (பிசாசு) உடன் போராடும் போது – எபேசி 6-16

4) வியாதி நேரத்தில் – யாக் 5-15

5) ஜெபிக்கும் போது – மத் 21-21

6) இருதயம் கலங்கும் போது – யோ 14-1


Share this page with friends