home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home
50 SIGNS we are in the END TIMES:

கடைசி காலம் தொடங்கி விட்டது என்பதற்க்கு ஐம்பது அடையாளங்கள்:

Share this page with friends

50 SIGNS we are in the END TIMES:

1) நிலையில்லாத இயற்கை (மத்தேயு 24:7, லூக்கா 21: 11)
2) அக்கிரமம் அதிகமாகி கிறிஸ்தவர் அன்பு தணிந்துபோகும் (மத்தேயு 24: 12)
3)அதிகரிக்கும் சமுதாய ஒழுக்கக்கேடுகள் – விபச்சாரம் – ஓரினச்சேர்க்கை (மத்தேயு 24: 37)
4) அதிகரிக்கும் வாதம் – காணும் பொருளை உண்மை என்னும் வாதம் (2 திமோ 3: 2)
5) அதிகரிக்கும் இன்பமே சிறந்த நிலை என வாதம் (கோட்பாடு) (2 திமோ 3: 4)
6) அதிகரிக்கும் மனிதத்தன்மையின் செல்வாக்கு (2 திமோ 3: 2)
7) வக்கிரமான கேளிக்கைகள் (2 திமோ 3: 4)
8) நன்மையை தீமையென்றும் தீமையை நன்மையென்றும் சொல்லுகிறார்கள். (2 திமோ 3: 3 & ஏசாயா 5: 20 )
9) அதிகரிக்கும் போதைப்பொருள் பயன்பாடு (2 திமோ 3: 3)
10) அதிகரிக்கும் தெய்வநிந்தனை (2 திமோ 3: 2)
11) அதிகரிக்கும் பல தெய்வ வணக்கம் (2 திமோ 3:1- 4)
12) அதிகரிக்கும் விரக்திகள் (2 திமோ 3: 1)
13) வானத்தில் அடையாளங்கள் (லூக்கா 21: 11,25, யோவேல் 2: 30, அப் 2: 19)
14) பெருகும் அறிவு – நவீன தொழிற்நுட்பம் (தானியேல் 12: 4)
15) இங்கும் அங்கும் ஓடி ஆராய்தல் பெருகுதல் (தானியேல் 12: 4)
16) கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பி வஞ்சிப்பார்கள் (மத்தேயு 24: 11)
17) கள்ளக்கிறிஸ்துகள் வஞ்சிப்பார்கள் (மத்தேயு 24: 5)
18) சபைகளில் விசுவாசத்துரோகம் (2 தீமோ 4: 3- 5)
19) சத்தியத்தை அநியாயத்தால் அடக்கி, அவபக்தியாருப்பது (ரோமர் 1: 18- 19)
20) வேதாகமத்தின்மீது தாக்குதல் (ரோமர் 1: 18- 19)
21) கிறிஸ்தவர்கள்மீது வன்கொடுமை – துன்புறுத்தல் – தொந்தரவு அதிகரித்தல் (மத்தேயு 24: 9)
22) பொய்யருடைய மாயத்தினாலே சிலர் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கும் பிசாசுகளின் உபதேசங்களுக்கும் செவிகொடுத்து, விசுவாசத்தைவிட்டு விலகுதல் (1 தீமோ 4: 1)
23) யுத்தமும் யுத்தத்தைப்பற்றிய வதந்திகள் (மத்தேயு 24: 6)
24) வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படுவதாலே மனுஷருடைய இருதயம் சோர்ந்துபோதல் (லூக்கா 21: 26)
25) பஞ்சம் அதிகரித்தல் (லூக்கா 21: 11)
26) கொள்ளைநோய்கள் அதிகரித்தல் (லூக்கா 21: 11)
27) அதிநவீன தொழிற்நுட்பம் ( வெ.வி 13:7)
28) தொலைகாட்சி (வெ.வி 11: 8-9)
29) செயற்கைகோள் ஒளிபரப்பு (வெ.வி 11: 8-9)
30) தோற்ற நிலையிலான உண்மை (வெ.வி 13: 14-15)
31) ஐரோப்பா நாடுகளை ஒன்றிணைத்ல் (ஐரோப்பியா யூனியன்) (தானியேல் 2& 7)
32) தூர கிழக்கு ராணுவ சக்திகள் (வெ.வி 9: 16, 16:12 )
33) உலக அரசாங்க இயக்கத்தை நோக்கி (தானியேல் 7: 23- 26)
34) யூதர்களை மறுபடியும் ஒன்றுசேர்த்தல் (ஏசாயா 11:10- 12)
35) இஸ்ரவேல் நாட்டை மறுபடியும் நிறுவுவது (ஏசாயா 66: 7- 8)
36) இஸ்ரவேல் நிலத்தை பண்படுத்துவது (ஏசாயா 36:34-35)
37) வேத மொழியான எபிரேயத்தை சுத்தப்படுத்துவது (செப்பானியா 3: 9)
38) எருசலேமை மீண்டும் ஆக்கிரமித்தல் (லூக்கா 21:24)
39) இஸ்ரவேல் ராணுவத்தை மீண்டும் எழுச்சிபெற செய்வார். (சகரியா 12:6)
40) உலக அரசியல் பார்வை இஸ்ரவேல் மேல் கவனத்தை திருப்பும். (சகரியா 12:3)
41) ரஷ்யா இஸ்ரவேலை அச்சுறுத்தும். (எசக்கியேல் 38 & 39)
42) அரபு நாடுகள் இஸ்ரவேலை அச்சுறுத்தும் ( எசக்கியேல் 35 & 36)
43) இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை மறுப்பார்கள். (2 பேதுரு 3:3- 4)
44) தேவனின் படைப்புகளை மறுப்பார்கள். (ரோமர் 1: 18- 22)
45) பரிசுத்த ஆவி ஊற்றப்படுதல் (யோவேல் 2: 28-29)
46) இராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பிரசிங்கப்படும் (மத்தேயு 24:14)
47) வேதாகமம் பல மொழிகளில் அச்சாகி மக்கள் படிப்பார்கள். (மத்தேயு 24:14)
48) இஸ்ரவேல் மக்கள் மீதியாயிருப்பவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவார்கள். யூத மதம் இயேசு கிறிஸ்துவை மேசியாவாக ஏற்று மறுமலர்ச்சி (ரோமர் 9: 27)
49) தாவீதின் துதி ஆராதனை மறுமலர்ச்சி பெறும் (ஆமோஸ் 9:11)
50) வேதாகம தீர்க்கதரிசனங்களை புரிந்துக்கொள்ளுதல் (தானியேல் 12:8-9)50 SIGNS we are in the END TIMES:

1) Increasing instability of nature. (Matthew 24:7 & Luke 21:11)
2) Increasing lawlessness and violence. (Matthew 24:12)
3) Increasing immorality. (Matthew 24:37)
4) Increasing materialism. (2 Timothy 3:2)
5) Increasing Hedonism. (2 Timothy 3:4)
6) Increasing influence of Humanism. (2 Timothy 3:2)
7) Depraved entertainment. (2 Timothy 3:4)
8. Calling evil good and good evil.
(2 Timothy 3:3 & Isaiah 5:20)
9) Increasing use of drugs.
(2 Timothy 3:3)
10) Increasing blasphemy. (2 Timothy 3:2)
11) Increasing paganism
(2 Timothy 3:1-4)
12) Increasing despair. (2 Timothy 3:1)
13) Signs in the heavens.
(Luke 21:11,25)
14) Increasing knowledge.
(Daniel 12:4)
15) Increasing travel. (Daniel 12:4)
16) The explosion of cults. (Matthew 24:11)
17) The proliferation of false christs.
(Matthew 24:5)
18) Increasing apostasy in the Church. . (2 Timothy 4:3-5)
19) Suppress the truth by unjust and being disgraceful. (Romans 1:18-19)
20) Increasing attacks on the Bible. (Romans 1:18-19)
21) Increasing persecution of Christians. (Matthew 24:9)
22) Some will depart from the faith
(1 Timothy 4:1)
23) Wars and rumors of wars.
(Matthew 24:6)
24) Shaking of Heaven (Luke 21:26)
25) Increasing famine. (Luke 21:11)
26) Increasing pestilence. (Luke 21:11)
27) Computer technology
(Revelation 13:7)
28) Television. (Revelation 11:8-9)
29) Satellite technology
(Revelation 11:8-9)
30) Virtual reality. (Revelation 13:14-15)
31) Unification of Europe. (Daniel 2 & 7)
32) Far Eastern military powers.
(Revelation 9:16 & 16:12)
33) Movement toward world government.
(Daniel 7:23-26)
34) Regathering of the Jews.
(Isaiah 11:10-12)
35) Re-establishment of Israel.
(Isaiah 66:7-8)
36) Reclamation of the land of Israel. (Ezekiel 36:34-35)
37) Revival of Biblical Hebrew.
(Zephaniah 3:9; Jeremiah 31:23)
38) Re-occupation of Jerusalem.
(Luke 21:24)
39) Resurgence of the Israeli military.
(Zechariah 12:6)
40) Re-focusing of world politics on Israel. (Zechariah 12:3)
41) Russian threat to Israel.
(Ezekiel 38 and 39)
42) Arab threat to Israel.
(Ezekiel 35 and 36)
43) Denial of the Second Coming.
(2 Peter 3:3-4)
44) Denial of creation by God.
(Romans 1:18-22)
45) Outpouring of the Holy Spirit.
(Joel 2:28-29)
46) Translation of the Bible into many languages. (Matthew 24:14)
47) Preaching of the Gospel worldwide. (Matthew 24:14)
48) The revival of Messianic Judaism. (Romans 9:27)
49) The revival of Davidic praise worship. (Amos 9:11)
50) The understanding of Bible prophecy. (Daniel 12:8-9)


Share this page with friends