சிறப்பாக ஜெபிக்க நான்கு வழிகள்

Share this page with friends

தேவனுக்கென்று நேரம் ஒதுக்கி அவரோடு தனித்திருப்பதே ஜெபம் எனப்படுகிறது ; இதில் எள்ளளவேனும் உங்களுக்கு ஏமாற்றம் என்பதில்லை.

 1. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஜெபி – மாற்கு 1:35
  “அவர் அதிகாலையில் இருட்டோடே எழுந்து புறப்பட்டு, வனாந்திரமான ஓரிடத்திற்குப்போய், அங்கே ஜெபம் பண்ணினார்”.
 2. விசுவாசத்தோடு ஜெபி – மாற்கு 11:24
  “ஆதலால், நீங்கள் ஜெபம்பண்ணும்போது எவைகளைக் கேட்டுக்கொள்வீர்களோ, அவைகளைப் பெற்றுகொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள், அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன்”.
 3. மன்னிக்கும் மனதுடன் ஜெபி – மாற்கு 11:25.
  “நீங்கள் நின்று ஜெபம்பண்ணும்போது, ஒருவன்பேரில் உங்களுக்கு யாதொரு குறை உண்டாயிருக்குமானால், பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி, அந்தக் குறையை அவனுக்கு மன்னியுங்கள்”.
 4. கவனமாய் ஜெபி – மாற்கு 14:38.
  “நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபம்பண்ணுங்கள்; ஆவி உற்சாகமுள்ளதுதான், மாம்சமோ பலவீனமுள்ளது என்றார்”.

அதிக ஜெபம் குறைந்த பிரச்சினை, குறைந்த ஜெபம் அதிக பிரச்சினை.

தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக!

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

உடும்புப்பிடி விசுவாசம்
கெத்சமெனேயில் பட்ட பாடுகள் ஒரு அறிவியல் அலசல் - புனித வெள்ளி
அரசியலில் நேர்மையாக இருக்க முடியுமா?
உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று கண்டு கொள்ளாமல் விட்டுவிடுவது சபைகளுக்கு எளிதானது
கிறிஸ்தவ இலக்கிய நாயகனுக்கு மலேசியாவிலுள்ள தமிழ் நிறுவனம் சர்வதேச விருது
இவனைக் கொண்டுபோய்ச் சிலுவையில் அறையுங்கள், நான் இவனிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காணேன்
பயப்படக்கூடாது - எதற்கு?
திக் திக் அனுபவங்களை கடந்து பிழைத்தது எப்படி?
நமது வருமானம் எப்படிபட்டதாக இருக்க வேண்டும்? எப்படிப்பட்டதாக இருக்க கூடாது?
வாலிபர்களே கண்டுபிடியுங்கள் உங்கள் அன்பு உண்மையானதா? எப்படி?

Share this page with friends