பரிசுத்த வேதாகம எழுத்தாளர்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

Share this page with friends

பைபிள் எழுத்தாளர்கள்

(1) ஆதியாகமம் : மோசே
(2) யாத்திராகமம்: மோசே
(3) லேவியராகமம்: மோசே
(4) எண்னாகமம்: மோசே
(5) உபாகமம்: மோசே
(6) யோசுவா: யோசுவா
(7) நீதிபதிகள்: சாமுவேல்
(8) ரூத்: சாமுவேல்
(9) 1 சாமுவேல்: சாமுவேல்; காத்; நாதன்
(10) 2 சாமுவேல்: காத்; நாதன்
(11) 1 இராஜாக்கள்: எரேமியா
(12) 2 இராஜாக்கள்: எரேமியா
(13) 1 நாளாகமம்: எஸ்றா
(14) 2 நாளாகமம்: எஸ்றா
(15) எஸ்றா: எஸ்றா
(16)நெகேமியா: நெகேமியா
(17) எஸ்தர்: மொர்தெகாய்
(18)யோபு: யோபு
(19) சங்கீதம்: தாவீதும் மற்றவர்களும்
(20) நீதிமொழிகள்: சாலமன்; ஆகூர்; லேமுவேல்
(21)பிரசங்கி: சாலமன்
(22) உன்னதப்பாட்டு: சாலமன்
(23) ஏசாயா: ஏசாயா
(24) எரேமியா: எரேமியா
(25) புலம்பல்: எரேமியா
(26) எசேக்கியேல்: எசேக்கியேல்
(27) டேனியல்: டேனியல்
(28) ஓசியா: ஓசியா
(29)யோவேல்: யோவேல்
(30) ஆமோஸ்: ஆமோஸ்
(31) ஒபதியா: ஒபதியா
(32) யோனா: யோனா
(33) மீகா: மீகா
(34) நாகூம்: நாகூம்
(35) ஆபகூக்: ஆபகூக்
(36) செப்பனியா: செப்பனியா
(37) ஆகாய்: ஆகாய்
(38) சகரியா: சகரியா
(39) மல்கியா: மல்கியா
(40) மத்தேயு: மத்தேயு
(41) மார்க்: மார்க்
(42) லூக்கா: லூக்கா
(43) யோவான்: யோவான்
(44) அப்போஸ்தலர்: லூக்கா
(45) ரோமர்: பால்
(46) 1 கொரிந்தியர்: பாவுல்
(47) 2 கொரிந்தியர்: பவுல்
(48) கலாத்தியர்: பவுல்
(49)எபேசியர்: பவுல்
(50) பிலிப்பியர்: பவுல்
(51) கொலோசெயர்: பவுல்
(52) 1 தெசலோனிக்கேயர்: பவுல்
(53) 2 தெசலோனிக்கேயர்: பவுல்
(54) 1 தீமோத்தேயு: பவுல்
(55) 2 தீமோத்தேயு: பவுல்
(56) தீத்து: பவுல்
(57) பிலேமோன்: பவுல்
(58) எபிரெயர்: பவுல்
(59) யாக்கேபு: யாக்கோபு (இயேசுவின் சகோதரர்)
(60) 1 பேதுரு: பீட்டர்
(61) 2 பேதுரு: பீட்டர்
(62) 1 யோவான்: யோவான்
(63) 2 யோவான்: யோவான்
(64) 3 யோவான்: யோவான்
(65) யுதா : யுதா (இயேசுவின் சகோதரர்)
(66) வெளிப்படுத்துதல்: யேவான்


Share this page with friends