தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உபத்திரவங்கள் வருகிறதே.. ஏன் தெரியுமா?

Share this page with friends

தேவனுடைய பிள்ளையே நமக்கு உபத்திரவங்கள் ஏன்?
(யோபு 30 :16 ,27 ,28)
1) தேவனை மகிமைப்படுத்த 1 பேதுரு 4:16
2) பரலோக ராஜ்ஜியத்தில் பிரவேசிக்க அப்போஸ்தலர் 14 :22
3) கிறிஸ்து உடனே கூட நாம் மகிமைப்பட ரோமர் 8: 17
4) இயேசுகிறிஸ்து வெளிப்படும்போது களிகூர்ந்து மகிழ
1 பேதுரு 4 :12 ,13
5) கிறிஸ்துவின் ஜீவன் நம்மில் வெளிப்பட
2 கொரிந்தியர் 4:10
6) நாம் நித்திய கன மகிமை பெற 2 கொரிந்தியர் 4 :17
7) மற்றவர்களுடைய இரட்சிப்புக்கும் ஆறுதலுக்காகவும்
2 கொரி 1:5,6
8) கிறிஸ்துவின் வலதுபாரிசத்தில் நிற்க மத்தேயு 20 :21- 23
9) கர்த்தருடைய பிரமாணங்களை கைக்கொள்ள சங்கீதம் 119: 71, 67
10) உயிர்த்தெழுதலில் கிறிஸ்துவுடன் பங்கு அடைய பிலி 1 :20, 3 :20
11) கிறிஸ்துவுடன் ஆளுகை செய்ய 2 தீமோத்தேயு 2 :12
12) தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நிற்க வெளிப்படுத்தல் 7 :14,15
13) ஜீவ கிரீடம் பெற்றுக்கொள்ள யாக்கோபு 1 :12,
14) நீதியின் கிரீடம் பெற்றுக்கொள்ள 2 தீமோ 4:7,8
15) கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி யாய் முன்மாதிரியாக இருக்க
1 தெச 1:6,7
எபே4:30

பாஸ்டர் D சாந்தகுமார்,
பெரியகுளம்


Share this page with friends