நல்ல கை.

Share this page with friends


1) தேவனை துதிக்கும் கை – சங் 134:2

2) கை கொட்டி, பாடி ஆர்ப்பரிக்கும் கை – சங் 47:1

3) கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பிக்கும் (ஜெபிக்கும்) கை – 1 தீமோ 2:8

4) வேத வசனம் உள்ள கை – சங் 149:8

5) சகோதரன் இடம் வட்டி வாங்காத கை – உமா 23:19

6) அநியாயத்துக்கு கைகளை நீட்டாத கை – சங் 125:3

7) சுத்தமான கை – சங் 18:20

8) உற்சாகமாக வேலை செய்யும் கை – நீதி 31:13

9) ஐக்கியத்திற்கு அடையாளமான கை – கலா 2:9

10) தொட்டது துலங்கும் ஆசிர்வாதமான கை – உமா 2:7

11) வெகுமதிகளை கொடுக்கிற கை – ஆதி 33:10

12) குற்றம் இல்லாத கை – சங் 73:13

13) அற்புதங்களை நடப்பிக்கிற கை – அப்போ 19:11

14) பிறரை ஆசிர்வதிக்கிற கை – லேவி 9:22

15) சகோதரனுக்கு தாராளமாக கொடுக்கிற கை – உபா 15:7,8,11

16) கர்த்தரால் ஆசிர்வதிக்கபடும் கை – உபா 28:8


Share this page with friends