கிருபாதார பலி அவரே

Share this page with friends

1யோவான்2:2ல் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே… என்று கூறப்பட்டுள்ளது.கிருபாதாரப்பலி என்பதன் பொருள் கூறி விளக்கம்…

கிருபாதார பலி என்ற தமிழ் வார்தைக்கு லத்தீன் மொழியில் “சாதகமான, கருணையுள்ள, கனிவான” அல்லது “சாதகமானதாக” என்று பொருள்படுகிறது.

மேலும் கிரேக்க மொழியில் “ஹிலாஸ்மோஸ்” என்ற வார்த்தைக்கு பாவமன்னிப்பிற்காக ஏறெடுக்கப்படும் பலி என்ற அர்த்தத்தில் வருகிறது.

கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பில் 22 முறை காணப்படும் ஹிலாஸ்டெரியன் என்ற கிரேக்க வார்த்தையை மொழிபெயர்க்க லத்தீன் வடிவமான புரோபிட்டேட்டோரியம் பயன்படுத்தப்பட்டது.

இது, மக்களின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்வதற்காக பலியிடப்பட்ட இரத்தம் வைக்கப்பட்ட உடன்படிக்கைப் பெட்டியின் மூடியைக் குறிக்கிறது. யாத்.30:6; 31:7; 35:11; 37:6-9; 40:18; லேவி. 16:2, 16:13.

மேலும், இது தொடர்புடைய கிரேக்க சொற்களின் பின்னணி சுவாரஸ்யமானது. தெய்வங்களின் கோபத்தை சமாதானப்படுத்துவதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட ஒரு பலிக்கு இந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. அதாவது, கடவுளின் அணுகுமுறையை மாற்றலாம் என்று நம்பப்பட்டது.

புதிய ஏற்பாட்டில் “கிருபாதாரபலி” என்ற வார்த்தையின் பயன்பாடு இரட்சிப்பின் சூழலில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சொல்.

பாவநிவிர்த்தி, நல்லிணக்கம், மீட்பது மற்றும் காப்பாற்றப்பட்ட சொற்களைப் போலவே, இரட்சிப்பைப் பற்றிய ஒரு குறிப்பிட்ட நுணுக்கத்தையும் கிருபாதாரபலி தெரிவிக்கிறது.

புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு பாவங்களுக்கான “பரிகாரம்” அல்லது கிருபாதாரபலி என்று விவரிக்கப்படுகிறார். “தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி, இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும் பொருட்டாகவும் கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய இரத்தத்தைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கும் கிருபாதார பலியாக அவரையே ஏற்படுத்தினார்.” (ரோமர் 3:25-26) என்ற வசனத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும்.

“அன்றியும், அவர் ஜனத்தின் பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்வதற்கேதுவாக, தேவகாரியங்களைக்குறித்து இரக்கமும் உண்மையுமுள்ள பிரதான ஆசாரியராயிருக்கும்படிக்கு எவ்விதத்திலும் தம்முடைய சகோதரருக்கு ஒப்பாகவேண்டியதாயிருந்தது.” (எபி. 2:17).

“நாம் தேவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலியாகத் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது.” (1 யோவான் 4:10).

வழக்கமான உரையாடலில் இந்த வார்த்தையை நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தாததால், இயேசு எவ்வாறு நம்முடைய முன்மாதிரியாக இருக்கிறார் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இந்த வார்த்தையின் அர்த்தத்தை நாம் வரையறுக்க வேண்டும்.

கிரேக்கர்களைப் பொறுத்தவரையில், தெய்வங்களை அவர்களின் நல்ல விருப்பத்தை சம்பாதிக்கும் முயற்சியில் சமாதானப்படுத்துவதாகும்.

கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்முடைய செயல்களின் மூலம் தேவனை திருப்திப்படுத்த முடியாது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். நம்முடைய பாவங்கள், அவருடைய நல்ல தயவைப் பெறுவதிலிருந்து தடுக்கிறது. அப்படியானால், இயேசு நம்முடைய கிருபாதாரபலியாவது எப்படி?

இயேசு நம்முடைய சார்பாக தேவனுடைய கோபத்தை சமாதானப்படுத்துவதால் நம்முடைய பரிகார பலி அல்லது கிருபாதாரபலியகிறார். நம்முடைய பாவங்கள் கடவுளின் கோபத்தை நம்மீது கொண்டு வருகின்றன. ஆனால் நாம் அவரிடம் முறையிடும்போது அந்த கோபத்தை கிறிஸ்து சமாதானப்படுத்துகிறார். அந்த சேவைக்காக கிறிஸ்துவுக்கு நாம் எத்தனை நன்றி சொன்னாலும் போதுமோ? மேலும், யோவான் கூறியதை நினைவில் வையுங்கள், “நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலி அவரே; நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரம் அல்ல, சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவிர்த்தி செய்கிற பலியாயிருக்கிறார்” (1 யோவான் 2: 2).

Eddy Joel Silsbee
(Shared)


Share this page with friends