அணைக்கட்டு கட்டு! வித்யா’வின் விண் பார்வை!

Share this page with friends

பாய்ந்தோடும் நீர் வெள்ளத்தைத் தேக்கி
அணைக்கட்டு கட்டி பாய்ச்சினால் தான்
பலன் காணமுடியும்


காட்டாறு பயிரை வளர்க்காது
நீர்வீழ்ச்சி தாகத்தைத் தீர்க்காது


அமர்ந்த நீரோடையில்
அள்ளிப் பருகினால்
தாகம் தீரும்

கட்டுப்பாடு இல்லாத வாழ்வும்
அணைக்கட்டு இல்லாத வெள்ளமும்
ஆபத்து தான்


ஆவிக்குரிய வாழ்வில்
அபிஷேகத்தைத் தேக்கி வைக்க
அணைக்கட்டு கட்டு


அபிஷேகத்தை வீணாக்காதே!
அனல் மூட்டி எழுப்பிவிடு

எசேக்கியா ராஜாவை
ஏறிட்டுப் பார்


எசேக்கியா கீயோன் என்னும்
ஆற்றிலே அணைகட்டி,

அதின் தண்ணீரை மேற்கேயிருந்து
தாழத் தாவீதின் நகரத்திற்கு
நேராகத் திருப்பினான்;

எசேக்கியா செய்ததெல்லாம்
வாய்த்தது.(2 நாளாகமம் 32:30)


நீ செய்வது வாய்க்க வேண்டுமா?

அணைக்கட்டை கட்டிவிட்டு
முட்டுக்கட்டை போடாதே

முழங்காலை முடக்கிவிடு
கண்ணீரை ஊற்றிவிடு

அதிகாலை எழும்பிவிடு
அபிஷேகத்தால் நிறைந்துவிடு

பாஸ்டர் ஜே. இஸ்ரேல் வித்ய பிரகாஷ்
இயக்குனர் – இலக்கிய துறை -tcnmedia.in
Radio SpeakerAaruthal FM (Daily at 06:00 a.m.)


Share this page with friends