குழந்தை ஞானஸ்நானம் தவறா, சரியானதா?

Share this page with friends

கேள்வி : விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸநானம் பெற்றவன் இரட்சிக்கப்படுவான் இது தான் உண்மை. எனது கேள்வி குழந்தை ஞானஸநானம் தவறா, சரியானதா? பிறந்து 30 நாள் குழந்தைக்கு ஞானஸநானம் கொடுக்கப்பட்டது, ஏன் குழந்தை ஞானஸநானம் சபையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பதில் : ஒருவர் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு வேண்டிய தகுதிகள் என்ன என்பதை அறிந்தாலே இதற்கான விடையை இலகுவாக புரிந்து கொள்ள முடியும்.

1-வசனத்தை கேட்க வேண்டும் – ரோ 10:17, யோ 8:32
2-விசுவாசிக்க வேண்டும் – எபி 11:6, யோ 20:31
3-பாவத்தை விட்டு மனந்திரும்ப வேண்டும் – லூக்கா 13:3, அப் 17:30
4-பாவத்தை அல்ல விசுவாசத்தை அறிக்கையிட வேண்டும் – ரோ 10:10, மத் 10:32
5-பின்பு முழுகி ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் – கலா 3:27, அப் 2:38

மேலே சொன்ன 5 படிகளையும் எந்த குழந்தையும் பூர்த்திசெய்ய முடியாது.

மேலும் குழந்தைக்கு : ஞானஸ்நானம் கொடுத்ததாகவோ
கொடுக்கவேண்டும் என்றோ கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாகவோ வேதத்தில் இல்லை. வேதத்தில் சொல்லாததை செய்வது பாவம் – 1யோ 3:4, 1யோ 5:17 கிறிஸ்தவத்தை மதமாக்கினதும் குழந்தை ஞானஸ்நானத்தை அறிமுகபடுத்தியதும் கத்தோலிக்கர்கள். வேதத்தில் இதற்கு இடமில்லை.
கிறிஸ்தவ மார்க்க சபையில் கிறிஸ்து சொல்லாத எந்த கட்டளைக்கும் இடமில்லை.

எடி ஜோயல் சில்ஸ்பி
கர்த்தருடைய வேலைக்காரன்,
கிறிஸ்துவின் சபை, கணியாகுளம்,
ஆசிரியர் – உலக வேதாகம பள்ளி,


Share this page with friends