இயேசு கிறிஸ்து

Share this page with friends

1.மெய்யான ஒளி (யோவான் 1:9)

2.மெய்யான திராட்சை செடி (யோ 15:1)

3.மெய்யான அப்பம் (யோவான் 6:33)

4.மெய்யான கூடாரம் (எபிரெயர் 8:2)

5.மெய்யான ஆசாரியன் (எபிரெயர் 7:16−24)

6.மெய்யான பலி (எபிரெயர் 10:10−12)

7.மெய்யான தேவன் (1யோவான்5:20) (ரோமர் 9:5)


Share this page with friends