இலேசான உபத்திரவங்கள்! வித்யா’வின் விண் பார்வை

Share this page with friends


அடிகளால் உண்டான
காயங்களும்
 
அவதூறான
வார்த்தைகளால்
உண்டான
உள்மனக்காயங்களும்
 
உட்காவலறையில்
போடப்பட்டபோது
சந்தித்த
சிறைவாசங்களும்
உபவாசங்களும்

 
எல்லாச் சபைகளைக்
குறித்தும் உண்டான
கவலைகளும்
வருத்தங்களும்
நாள்தோறும்
நெருக்கிய போதிலும்
 
பவுலைப்
பொறுத்தமட்டில்
அவைகளெல்லாம்
எளிதாய்

ஆவியாகிப்போகும்
திரவங்களே!

 
இத்தனை
நெருக்கங்களுக்கு ஊடே

ஆசையாய்
தொடருகிறேன்
என்று முழங்கிய

பரிசுத்த பவுலை
வாட்டியெடுத்த
அத்தனை
உபத்திரவங்களும்


இலேசான
உப(திரவங்களே).
இஸ்ரேல் வித்ய பிரகாஷ்

Share this page with friends