home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

வாழ்கிறவர்களா? நிரூபிக்கிறவைகளா?

Share this page with friends

சிறு தியானம்

பாகாலுக்கு முன்பாக
முழங்கால்படியிடாத
ஏழாயிரம் கொண்ட கூட்டத்தைப் போலவும்
நாம் வாழ்ந்திட முடியும்,

பாகால் தெய்வம் அல்ல,
கர்த்தரே தெய்வமென்று
நிரூபித்த
எலியாவைப் போலவும்
நாம் வாழ்ந்திட முடியும்…
(1இராஜ 19:18, 18:24,26,27,37,38)

தீர்மானம் நம் கையில்!

Pastor Reegan Gomez
பாஸ்டர். ரீகன் கோமஸ்


Share this page with friends