ஆண்டவரே ஏன் இப்படி? Why Lord?

Share this page with friends

ஆண்டவரே ஏன் இப்படி?
Why Lord?

“என்னை ஏன் பெலவீனப் படுத்தி விட்டீர்?
“நீ என் பெலத்தைச் சார்ந்து வாழப் பழகிக் கொள்வதற்காக”..

“எனக்கு ஆதரவானவர்களை ஏன் அப்புறப்படுத்தினீர்?”
” நிலையற்ற மனிதர்களை சார்ந்து வாழ்வது சரியல்ல என்பதால்.. “

குழப்பமான சூழ்நிலைகளை ஏன் எனக்கு அனுமதித்தீர்?”…
” தெளிவான முடிவுகளை எடுக்கும் பயிற்சியை நீ பெறுவதற்காக”…

” நான் கேட்டதையெல்லாம் நீர் ஏன் தரவில்லை?”
” உனக்கு எது தேவையோ அதை மட்டுமே நான் தர விரும்புவதால்”….

” அநீதியாளர்களை ஏன் எனக்கு எதிராக ஜெயிக்கவிட்டீர்?”
” நீதியினிமித்தம் துன்பப் படுவது அவசியம் என்பதால்”…..

“விசுவாசித்துக் கேட்டவைகளை நீர் அருள வில்லையே -ஏன்?”
“சரியானவைகளை நீ விசுவசித்துப் பழகுவதற்காக”…..

” மற்றவர்களை மாற்றாமல் என்னையே நீர் மாறச் சொல்கிறீரே?”..
” என்னை நேசிக்கிறவர்களைத்தான் நான் மாற்ற விரும்புகிறேன்”….

“அவசியமான சில நன்மைகளை நீர் எனக்குத் தரவில்லையே?”
” மிகத் தேவையானது இல்லாமலும் நீ வாழப் பழகிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதால்”….

“ஏன் எனது நல்லத் திட்டங்களை நீர் தோல்வியடையச் செய்தீரே?”
” அதைவிட நல்ல திட்டங்களை உனக்காக நான் வைத்திருப்பதால்”….

” வேறு சிலருக்கு நீர் அளித்த உயர்வை எனக்கு நீர் தரவில்லையே?”
“அவர்களின் அழைப்பு வேறு, உன் அழைப்பு வேறு என்பதால்”…

“நீண்ட காலம் என்னை காக்க வைத்து விட்டீரே?”
“நான் தரும் நன்மைகள் உன்னில் நிலைத்திருக்க அந்த காத்திருப்பு அவசியம் என்பதால்”…..

” நான் மட்டும் சிறு தவறு செய்தாலும் தண்டித்து விடுகிறீரே?”
” என் பிள்ளையிடம் சிறு தவறும் இல்லாத பரிசுத்த வாழ்வை விரும்புவதால்”….

” என்னுடைய பல கேள்விகளுக்கு நீர் பதில் தருவதேயில்லையே?”
” நீ விளக்கங்களைச் சார்ந்தல்ல, விசுவாசத்தைச் சார்ந்து வாழ்வதற்காக”….

city revival AG church


Share this page with friends