தேவனுக்கு வேதம் கூறும் பல எபிரேய பெயர்களும் அதற்கான தமிழ் அர்த்தங்களும்

Share this page with friends

 1. எல்டெரெக் தமீம் – உத்தமமான வழியையுடைய தேவன் (2சாமு 22:)
 2. எல் எஹாத் – ஒரே தேவன் (மல் 2:10)
 3. எல் ஏலோஹே இஸ்ரஏல் – இஸ்ரவேலின் தேவன் – (ஆதி 33:20)
 4. எல் எமெத் – சத்தியபரன் (சங்31:5)
 5. எல் கிப்போர் – வல்லமையுள்ள. தேவன் (ஏசா 10:21)
 6. எல்ஹக்கவொத் – மகிமையுள்ள தேவன் (சங் 29:3)
 7. எல் ஹக்கதொல் – மகத்துவமுள்ள தேவன் (உபா 10:17)
 8. எல் ஹன்ன எமான் – பரிசுத்தமுள்ள தேவன் (ஏசா 5:16)
 9. எல் ஹன்னோரா – பயங்கரமான தேவன் (நெகே 9:32)
 10. இம்மனுஎல் – தேவன் நம்மோடு (ஏசா 7:14)
 11. எல் கன்னோ – எரிச்சலுள்ள தேவன் (யாத் 20:5)
 12. எல் மஉஸ் – என் அரணான தேவன் (2சாமு 22:33)
 13. எல் நாசா – மன்னிக்கிற தேவன் (சங் 99:
 14. எல் ரஹீம் – இரக்கமுள்ள தேவன் (உபா 4:31)
 15. எல் சேலா – கன்மலையாகிய தேவன் – சங் 42:9)
 16. எல் ஷமா – எனக்குச் செவிகொடுக்கிற தேவன் ( சங் 17:6)
 17. எல் ஷாமர் பெரித் – உடன்படிக்கையை காக்கிற தேவன் (உபா 7:9)
 18. யேகோவா ஏலியோன் – உன்னதமான கர்த்தர் (சங் 7:17)
 19. யேகோவா ஏல் – கர்த்தர் என் தேவன் (சங் 18:2)
 20. யேகோவா ஏலோஹிம் – தேவனாகிய கர்த்தர் (ஆதி 2:4)
 21. யேகோவா ஏலோஹினு – நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் (சங் 99:5)
 22. யேகோவா ஏலோஹெக்கா – உன் தேவனாகிய கர்த்தர் (யாத் 20:2)
 23. யேகோவா ஏலோ ஹாய் – என் தேவனாகிய கர்த்தர் (சக 14:5)
 24. யேகோவா ஸிட்கேனு – நமது நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் (எரே 23:6)
 25. யேகோவா மக்கதேஷ் – உங்களைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிற கர்த்தர் நான் (யாத் 31:13)
 26. யேகோவா ரா-ஆ – கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் (சங் 23:1)
 27. யேகோவா ராபா – நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் (யாத் 15:23)
 28. யேகோவா ஷாலோம் – கர்த்தர் என் சமாதானக்காரணர் (நியா 6:24)
 29. ஏலா ஷெமையா – பரலோகத்தின் தேவன் (எஸ்றா 7:23)
 30. ஏலா யெருஷலேம் – எருசலேமின் தேவன் (எஸ்றா 7:19)
 31. ஏலா யிஸ்ரஎல் – இஸ்ரவேலின் தேவன் (எசே 5:1)
 32. ஏக்காத் – ஒரே கர்த்தர் (சக 14:9)
 33. மஷியஹ் – மேசியா (தானி 9:26)
 34. கெரென் யெஷுவா – இரட்சண்யக்கொம்பு (லூக் 1:69)
 35. யெஷுவா – இயேசு (மத் 1:21)
 36. ரூஆ ஹக்கதோஷ் – பரிசுத்த ஆவி (லூக் 3:16)
 37. யா யேகோவா ஓலாம் – கர்த்தராகிய யேகோவா நித்திய கன்மலை (ஏசா 26:4)
 38. யேகோவா காதோஷ் – பரிசுத்தராகிய கர்த்தர் (ஏசா 43:15)
 39. பாரா இஸ்ரஏல் – இஸ்ரவேலின் சிருஷ்டிகர் (ஏசா 43:15)
 40. யேகோவா காதோஷ் இஸ்ரஏல் – இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் (ஏசா 45:11)
 41. யேகோவா ஹ்மெத் -கர்த்தர் மெய்யான தெய்வம் (எரே 10:10)
 42. யேகோவா காதீ ஏலோஹிம் – கர்த்தர் ஜீவனுள்ள தேவன் (எரே 10:10)
 43. யேகோவா ஓலாம் மெலேக் – கர்த்தராகிய நித்திய ராஜா (எரே 10:10)
 44. யேகோவா ட்ஸூர் – கர்த்தர் என் துருகம் (18:2)
 45. யேகோவா சேலா – கர்த்தர் என் கன்மலை (சங் 18:2)
 46. யேகோவா ஷாபாத் – கர்த்தர் நம்முடைய நியாயாதிபதி (ஏசா 33:22)
 47. யேகோவா ஷாமார் – கர்த்தர் என்னைக் காக்கிறவர் (சங் 121:5)
 48. யேகோவா யாஷா – கர்த்தர் உன் இரட்சகர் (ஏசா 49:26)
 49. யேகோவா யாஷார் – கர்த்தர் உத்தமர் (சங் 92:14)
 50. யேகோவா ஸிம்ராத் – கர்த்தர் என் கீதம் (யாத் 15::2)
 51. யேகோவா மாஓஸ் – கர்த்தர் என் கோட்டை (சங் 18:2)
 52. யேகோவா மாட்ஸூத் – கர்த்தர் என் கோட்டை (சங் 18:2)
 53. யேகோவா மிஸ்காப் – கர்த்தர் என் உயர்ந்த அடைக்கலம் (சங் 18:2)
 54. யேகோவா மில்க்கிமா – யுத்தத்தில் வல்லவராகிய கர்த்தர் (யாத் 15:3)
 55. யேகோவீ மிப்தாக் – என் நம்பிக்கையாகிய கர்த்தராகிய ஆண்டவர் (சங் 71:5)
 56. யேகோவா நக்கா – கர்த்தர் என் வெளிச்சம் (சங் 27:1)
 57. யேகோவா ஓஸ் – கர்த்தர் என் பெலன் (யாத் 15:2)
 58. யேகோவா கெரென் யெஷா – கர்த்தர் என் இரட்சண்யக்கொம்பு (சங் 18:2)
 59. யேகோவா மாகேன் – கர்த்தர் என் கேடகமுமாயிருக்கிறார் (சங் 28:7)
 60. யேகோவா மானோஸ் – என் அடைக்கலமுமாகிய கர்த்தாவே (எரே 16:19)
 61. யேகோவா ஹ மெலெக் – கர்த்தராகிய ராஜா (சங் 98:6)
 62. யேகோவா மெலெக் ஓலாம் அத் – கர்த்தர் சதாகாலங்களுக்கும் ராஜாவாயிருக்கிறார் (சங் 10:16)
 63. யேகோவா மெபாலத் – விடுவிக்கிற கர்த்தர் (சங்18:2)
 64. யேகோவா கெமுலா – சரிக்கட்டுகிற கர்த்தர் (எரே 51:56)
 65. யேகோவா ஆசா – நம்மை உண்டாக்கிய கர்த்தர் (சங் 95:6)
 66. யேகோவா இஸ்ஸூம் – வல்லமையும் பராக்கிரமுமுள்ள கர்த்தர் (சங் 24:
 67. யேகோவா இம்மெக்கு – உன்னோடு இருக்கும் கர்த்தர் (நியா 6:12)
 68. யேகோவா கன்னா – கர்த்தர் எரிச்சலுள்ளவர் (யாத் 34:14)
 69. யேகோவா காபோத் – கர்த்தர் என் மகிமை (சங் 3:3)
 70. யேகோவா சசெஸெக் – என் பெலனாகிய கர்த்தர் (சங் 18:1)
 71. யேகோவா ஏலோஹிம் இப்ரீ – எபிரெயருடைய தேவனாகிய கர்த்தர் (யாத் 3:18)
 72. யேகோவா ஏலோஹூம் இஸ்ரஏல் – இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் (நியா 5:3)
 73. யேகோவா அய்ஸர் – கர்த்தரே நமக்குத் துணை (சங் 33:20)
 74. யேகோவா எஸ் ஸாமி (கர்த்தர் என் பெலன் (சங் 28:7)
 75. யேகோவா கவால் கர்த்தர் உன் மீட்பர் (ஏசா 49:26)
 76. யேகோவா கிபோர் – பராக்கிரமமுள்ள கர்த்தர் (சங் 24:
 77. யேகோவா கிப்போர் மில்க்காமா – யுத்தத்தில் பராக்கிரமமுள்ள கர்த்தராமே (சங் 24:
 78. யேகோவா அதோன் கல் ஹ எரெட்ஸ் – சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் (யோசு 3:13)
 79. யேகோவா அவினு – எங்கள் பிதாவாகிய கர்த்தர் (ஏசா 64:
 80. யேகோவா பாரா – சிருஷ்டிகராகிய கர்த்தர் (ஏசா 40:28)
 81. யேகோவா பாரா காட்ஸா எரெட்ஸ் – பூமியின் கடையாந்தரங்களை சிருஷ்டித்த கர்த்தர் (ஏசா 40:28)
 82. யேகோவா காகக் – கர்த்தர் நம் நியாயப்பிரமாணிக்கர் (ஏசா 33:22)
 83. யேகோவா கேரேப் – மகிமை பொருந்திய பட்டயமும் அவரே (உபா 33:29).

Share this page with friends