அதிசயம் இது ஆச்சரியம்

Share this page with friends

அதிசயம் இது ஆச்சரியம்

1.கர்த்தருடைய நாமம். ஏசாயா 9:6

2.கர்த்தருடைய சாட்சி. சங்கீதம் 119:29

3.கர்த்தருடைய. கிரியைகள் 139:14

4.கர்த்தருடைய கிருபை. சங்கீதம் 31:21

5.கர்த்தருடைய வேதம் சங் 119:18

6.கர்த்தருடைய சத்தம் யோபு 37:5

7.கர்த்தருடைய ஆலோசனை . ஏசாயா 28:29

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:


Share this page with friends