கூகுள் வாய்! – வித்யா’வின் விண் பார்வை!

Share this page with friends

Jesus shutting the mouths of zebras

தங்கள் வாய் வானமட்டும் எட்டப்பேசுகிறார்கள்
இதை ராக்கெட் வாய் என்றும் சொல்லலாம்

அவர்கள் நாவு பூமி எங்கும் உலவுகிறது
இதை, கூகுள் வாய் என்றும் அழைக்கலாம்

சங்கீதம் 73:9 ல்  இந்த இரண்டு வாய்களும்
திறந்திருக்கிறது. 

வாய்ப்பிருந்தால் வேதத்தை அலசிப் பாருங்கள்
இன்னும் சில வாய்களைக் காணலாம்.

வேதாகமத்தில் 555 இடங்களில்
வாய் / நாவு என்ற வார்த்தை இடம்பெறுகிறது.

உன் வாயை விரிவாய்த் திற
நான் அதை நிரப்புவேன்

(சங்கீதம் 81:10)

பாஸ்டர் ஜே. இஸ்ரேல் வித்ய பிரகாஷ்
ஜீவதண்ணீர் ஊழியங்கள், மதுரை -14


Share this page with friends

Leave a Reply

Your email address will not be published.