கீழ்படிந்தார்கள் – யார் யாருக்கு

Share this page with friends


1) ஆபிரகாமுக்கு கீழ்படிந்த சாராள் – 1 பேது 3:5,6

2) பெற்றோர்க்கு கீழ்படிந்த யாக்கோபு – ஆதி 28:7-9

3) தேவனுக்கு கீழ்படிந்த ஆபிரகாம் – ஆதி 22:18

4) பெற்றோர்க்கு கீழ்படிந்த இயேசு – லூக் 2:51

5) குருவுக்கு கீழ்படிந்த சீஷன் – லூக் 5:5

6) எஜமானுக்கு கீழ்படிந்த பணியாளன் – யோ 2:5-7

7) ராஜாவுக்கு கீழ்படிந்த இஸ்ரவேலர் – 1 நாளா 29:23


Share this page with friends