ஞானஸ்தானத்தை பிரதிபலிக்கும் பழைய ஏற்பாடு சம்பவங்கள்

Share this page with friends

ஞானஸ்தானத்தை பிரதிபலிக்கும் பழைய ஏற்பாடு சம்பவங்கள்
——————————————————-
1) தண்ணிருக்குள்ளிருந்து வெளியே வந்த பூமி – ஆதி 1:2, 9:11

2) செங்கடலை கடந்த இஸ்ரவேலர் – யாத் 14:22, 1 கொரி 10:2

3) யோர்தானை கடந்த இஸ்ரவேலர் – யோசுவா 3:13-17

4) நாகமானின் ஸ்நானம் – 2 இராஐ 5:10-14

5) தண்ணிரிலிருந்து வெளியே வந்த இரும்பு ஆயுதம் – 2 இராஐ 6:4-7

6) தண்ணிரிலிருந்து வெளியே வந்த யோனா – யோனா 1:17, 2:1-10


Share this page with friends