வேத வசனத்தோடு தொடர்புடைய அவயங்கள்

Share this page with friends


1) கை – சங் 119:48
2) கால் – சங் 119:101,105
3) வாய் – சங் 119:43,131,103
4) உடம்பு – சங் 119:120
5) கண் – சங் 119:18,82,148
6) முகம் – சங் 119:135
7) நாவு – சங் 119:103,172
8) உதடு – சங் 119:171
9) ஆத்துமா – சங் 119:20,127
10) இருதயம் – சங் 119:11, 112


Share this page with friends