கிறிஸ்துவில் நமது ஆராதனை

Share this page with friends


1.ஆவியோடும் உண்மையோடும். யோவான் 4:23

2.ஆவியினால் நிறைந்து. எபேசியர் 5:18,19

3.உபவாசித்து ஜெபமக செய்து. லூக்கா 2:37

4.புத்தியுள்ள ஆராதனை. ரோமர் 12:1

5.சுத்தமனசாட்சியோடு ஆராதனை. ரோமர் 12:28


Share this page with friends