குருத்தோலை ஞாயிறு சிறப்பு செய்தி: கழுதை

Share this page with friends

குருத்தோலை ஞாயிறு சிறப்பு செய்தி:

“ஆண்டவரை சுமந்து சென்ற கழுதை”
(மத்தேயு 21:1,2)

1) கட்டப்பட்ட நிலைமை
(மத்தேயு 21:2)

2) இருவழிச் சந்தியில் நிற்கும் நிலைமை
(மாற்கு 11:4)

3) வாசலருகே நிற்கும் நிலைமை
(மாற்கு 11:4)

4) கட்டவிழ்க்கப்படுகையில் தடை
(மாற்கு 11:5)

5) ஆண்டவரால் பயன் படுத்தப்படுதல்
(மாற்கு 11:7).

ஆமென்!
அல்லேலூயா!!


Share this page with friends