குருத்தோலை ஞாயிறு சிறப்பு செய்தி – இது ஆண்டவருக்கு வேண்டும்

Share this page with friends

குருத்தோலை ஞாயிறு சிறப்பு செய்தி:

…”இது ஆண்டவருக்கு வேண்டும்”…
(மாற்கு 11:3)

1) ஆண்டவரை சுமந்து செல்ல
(மாற்கு 11:3)

2) ஆண்டவரின் சித்தத்தை நிறைவேற்ற
(மாற்கு 11:7)

3) ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த
(மத்தேயு 21:9)

ஆமென்!
அல்லேலூயா!!


Share this page with friends