home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

பிரசங்க குறிப்பு – தேவனுக்கு உகந்த இருதயம்

Share this page with friends

தேவனுக்கு உகந்த இருதயம் : என் மகனை, உன் இருதயத்தை எனக்கு தா. உன் கண்கள் என் வழிகளை நோக்குவதாக. நீதி : 23 : 26.

தேவன் விரும்பியது உன் இருதயம். அந்த இருதயத்தில் தமது இரத்தத்தை ஊற்றி அதை நவமான தமக்கு உகந்த இருதயமாக மாற்றி தருவார்.

  1. நொருங்குண்ட நருங்குண்ட இருதயம் சங் : 51 : 17
  2. தேவ சமுகத்தில் ஊற்றப்பட்ட இருதயம். சங் : 62 : 8
  3. கர்த்தரை நம்பியிருக்கும் இருதயம் சங் : 28 : 7
  4. கர்த்தரை தேடும் இருதயம் 2 நாளாக : 11 : 16
  5. குத்தப்பட்ட இருதயம் அப் : 2 : 37
  6. கர்த்தருக்குள் களி கூறும் இருதயம் சகரியா : 10 : 7
  7. விசனப்படாமல் கொடுக்கிற இருதயம் உபா : 15 : 10

தேவன் இருதயத்தை தா என்று கேட்பதின் நோக்கம் மேலே சொல்லப்பட்ட இருதயமாகா மாற்றி உங்களை சுத்த இருதயம்முள்ளவர்களாக்கி , அவருக்கு உகந்த இருதயமாக்கி தருவார். ஆமென். !

S. Daniel Balu .
Tirupur.


Share this page with friends