பிரசங்க குறிப்பு – தேவனுக்கு உகந்த இருதயம்

Share this page with friends

தேவனுக்கு உகந்த இருதயம் : என் மகனை, உன் இருதயத்தை எனக்கு தா. உன் கண்கள் என் வழிகளை நோக்குவதாக. நீதி : 23 : 26.

தேவன் விரும்பியது உன் இருதயம். அந்த இருதயத்தில் தமது இரத்தத்தை ஊற்றி அதை நவமான தமக்கு உகந்த இருதயமாக மாற்றி தருவார்.

  1. நொருங்குண்ட நருங்குண்ட இருதயம் சங் : 51 : 17
  2. தேவ சமுகத்தில் ஊற்றப்பட்ட இருதயம். சங் : 62 : 8
  3. கர்த்தரை நம்பியிருக்கும் இருதயம் சங் : 28 : 7
  4. கர்த்தரை தேடும் இருதயம் 2 நாளாக : 11 : 16
  5. குத்தப்பட்ட இருதயம் அப் : 2 : 37
  6. கர்த்தருக்குள் களி கூறும் இருதயம் சகரியா : 10 : 7
  7. விசனப்படாமல் கொடுக்கிற இருதயம் உபா : 15 : 10

தேவன் இருதயத்தை தா என்று கேட்பதின் நோக்கம் மேலே சொல்லப்பட்ட இருதயமாகா மாற்றி உங்களை சுத்த இருதயம்முள்ளவர்களாக்கி , அவருக்கு உகந்த இருதயமாக்கி தருவார். ஆமென். !

S. Daniel Balu .
Tirupur.

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

சபைப் போதகர்களை , இன்றய சபைகளை விமர்சிக்க கூடாதா? கேள்வி கேட்க கூடாதா?
வேதபாடங்கள்: பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னும் தேவன்
சவுலின் வீழ்ச்சியும் தாவீதின் வெற்றியும் : வேதாகம பிரசங்க குறிப்புகள்
புதிய ஏற்பாட்டில் ஆசாரியத்துவ/வாரிசு ஊழியம் இல்லையா?
இயேசு பாவம் இல்லாதவர் என்பதற்கு இவர்களே சாட்சிகள்
எதற்கும் கவலை கொள்ளாதே..! சிறுகதை
2020 இல் கீழ் காணும் எத்தனையோ பிரச்சனைகளை நாம் சந்தித்து இருக்கலாம்.
மாம்சத்தின் உயிர் இரத்தத்தில் இருக்கிறது. புஷ்டியுள்ள எலும்பு
சாயங்காலத்து எழுப்புதல்! வித்யா'வின் பதிவு
கிறிஸ்தவர்கள் பொங்கல் கொண்டாடலாமா? கேள்விக்கு மிக சரியான பதில் கூற முடியுமா?

Share this page with friends