பிரசங்க குறிப்புகள்: வெறுத்துவிடுங்கள்

Share this page with friends

மத்தேயு 16:24
இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி: ஒருவன் என்னைப் பின்பற்றி வர விரும்பினால், அவன் தன்னைத் தான் வெறுத்து, தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னைப் பின்பற்றக்கடவன்.

1.தீமையை வெறுத்துவிடுங்கள்

சங்கீதம் 97:10
[10]கர்த்தரில் அன்புகூருகிறவர்களே, தீமையை வெறுத்துவிடுங்கள்; அவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களின் ஆத்துமாக்களைக் காப்பாற்றி, துன்மார்க்கரின் கைக்கு அவர்களைத் தப்புவிக்கிறார்.
ரோமர் 12:9; ஆமோஸ் 5:15

2.வீண் சிந்தனைகளை வெறுத்துவிடுங்கள்

சங்கீதம் 119:113
வீண் சிந்தனைகளை நான் வெறுத்து, உமது வேதத்தில் பிரியப்படுகிறேன்.

3.வீண் மாயைகளை வெறுத்துவிடுங்கள்

சங்கீதம் 31:6
வீண்மாயைகளைப் பற்றிக்கொள்ளுகிறவர்களை நான் வெறுத்து, கர்த்தரையே நம்பியிருக்கிறேன்.

4.தீயோரின் வழிகளை வெறுத்துவிடுங்கள்

நீதிமொழிகள் 4:14-15
[14]துன்மார்க்கருடைய பாதையில் பிரவேசியாதே; தீயோருடைய வழியில் நடவாதே.
[15]அதை வெறுத்துவிடு, அதின் வழியாய்ப் போகாதே; அதை விட்டு விலகிக் கடந்துபோ.

5.அந்தரங்க காரியங்களை வெறுத்துவிடுங்கள்

2 கொரிந்தியர் 4:2
[2]வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை நாங்கள் வெறுத்து, தந்திரமாய் நடவாமலும், தேவ வசனத்தைப் புரட்டாமலும், சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதினாலே தேவனுக்கு முன்பாக எல்லா மனுஷருடைய மனச்சாட்சிக்கும் எங்களை உத்தமரென்று விளங்கப்பண்ணுகிறோம்.

6.லெளகிக இச்சைகளை வெறுத்துவிடுங்கள்

தீத்து 2:12
[12]நாம் அவபக்தியையும் லெளகிக இச்சைகளையும் வெறுத்து, தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவபக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம்பண்ணி,

7.கறைப்பட்ட வஸ்திரங்களை வெறுத்துவிடுங்கள்

யூதா 1:23(20-25) [23]மாம்சத்தால் கறைப்பட்டிருக்கிற வஸ்திரத்தையும் வெறுத்துத் தள்ளுங்கள்.

தியானத்துடன்
Pr.Chandra sekar.

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

இயேசுவுக்கு நிகராக மாற விரும்பிய நபருக்கு நடந்த பரிதாப முடிவை பாருங்கள்
கர்த்தருக்கு பிரியமானது எது? பிரியமல்லாதது எது?
Covid 19 பேரிடர் மீட்பு தன்னார்வலர்கள் அறக்கட்டளை மாநகராட்சி உதவியுடன் 16 வது நாளாக மதியம் உணவு வழங்...
இயேசுவுக்கும் யோசேப்புக்கும் உள்ள 29 ஒற்றுமைகள்; ஆச்சரியமான சத்தியங்கள்
மதமாற்றுவதாக கூறி தாக்கிய மர்ம நபர்களை கைது செய்ய உலக தமிழ் கிறிஸ்தவ சம்மேளனம் காவல்துறையில் புகார் ...
இன்று காலை வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த சிறுபான்மையினர் குறைகேட்பு கூட்டத்தில் நேஷனல் க...
ஆமானின் வீழ்ச்சிக்கு காரணங்கள் (அல்லது) ஆமானிடம் காணப்பட்ட கெட்ட / தீய சுபாவங்கள்
யாரிடத்தில் அன்பாயிருக்க வேண்டும்?
கிறிஸ்தவ வெளிச்சம்
கிறிஸ்துவால் மட்டுமே விடுதலை - ஒரு ஆய்வு

Share this page with friends