கேள்வி : நம் வேதாகமத்தில் இல்லாத வேறே புஸ்தகங்கள் எவை? ஏன் அவைகள் தள்ளப்பட்டன?

Share this page with friends

கேள்வி : நம் வேதாகமத்தில் இல்லாத வேறே புஸ்தகங்கள் எவை? ஏன் அவைகள் தள்ளப்பட்டன?

பதில் : நான் கொடுக்கும் பதில் சம்பூரணமாக இருக்கமுடியாது, இந்த கேள்விக்கு மிக ஆழமாக அல்லது விஸ்தாரமாக பதிலளிக்க வேண்டி உள்ளது, மாறாக நான் கூடுமான அளவிற்கு முக்கிய சாராம்சத்தை மாத்திரம் விளக்க முற்படுகிறேன்,

நாம் தற்போது உபயோகிக்கும் 66 புஸ்தகங்கள் கொண்ட வேதாகமம் Canonical Bible என்றழைக்கப்படுகிறது.
Canonical Bible என்றால் என்ன?

கேனான் – கிரேக்க வார்த்தைக்கு அர்த்தம் – வரையறுக்கப்பட்ட அல்லது சரியான ரீதியில் அளவுகோளுக்கு இணங்க வகையறுக்கப்பட்டவை என்று பொருள். அந்த அடிப்படையில் தேர்வுசெய்யப்பட்ட புஸ்தகங்களின் தொகுப்பை தான் நாம் தற்போது வைத்திருக்கும் 66 புஸ்தகங்கள் கொண்ட வேதாகமம்.

அப்படியென்றால் – 66 புஸ்தகங்கள் எதன் அடிப்படையில் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டது?

இந்த அடிப்படைகளை எந்த தனி நபரோ தனி குழுவோ நிர்ணயிக்காமல் பல வேத வல்லுனர்கள் சேர்ந்து (சுமார் 5வது நூற்றாண்டு) கீழ்கண்ட அடிப்படையில் வேத புஸ்தகங்களை தெரிந்தெடுத்தனர்,

1- ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசி அல்லது அப்போஸ்தலரால் எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

2- அங்கீகாரம் பெற்ற தீர்க்கதரிசி அல்லது அப்போஸ்தலருடன் தொடர்புபடுத்தியவர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

3- உண்மையான நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த தகவல் கொண்டவையாக இருத்தல்

4- முன்னர் நியமிக்கப்பட்ட நியதி எழுத்துக்களுக்கு ஆதாரமாய் இருப்பவை, அதாவது ஜோடியாக இருப்பவை.

5- கிறிஸ்து, தீர்க்கதரிசியாகிய அப்போஸ்தலரால் உறுதிபடுத்தப்பட்ட புஸ்தகங்கள் (எ.கா. லூக்கா 24:44, 2 பேதுரு 3:16)

6- தேவனுடைய மகிமையையும் வல்லமையையும் பிரதிப்பலிப்பதாக உள்ளனவா? என்ற அடிப்படையில் புஸ்தகங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது,

மேலே வகையறுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களில் வராத கீழ்கண்ட புஸ்தகங்களை தற்போது நம் கையில் இருக்கும் வேதாகமதிலிருந்து வெளியே எடுத்துப்போடப்பட்டவையாகும்.

1. Tobit or Tobias
2. Judith
3. Esther with additions
4. 1 Maccabees
5. 2 Maccabees
6. Wisdom or Wisdom of Solomon
7. Sirach or Ecclesiasticus
8. Baruch
9. Letter of Jeremiah
10. Daniel with additions
11. Song of the Three Children (Vulgate Daniel 3:24–90)
12. Story of Susanna (Vulgate Daniel 13)
13. The Idol Bel and the Dragon (Vulgate Daniel 14)
14. Prayer of Manassas (Daniel)
15. 1 Esdras
16. 2 Esdras
17. 3 Maccabees
18. 4 Maccabees [45]
19. Psalm 151
20. Psalms of Solomon

கத்தோலிக்கரின் வேதாகமத்தில் இன்னமும் மேற்கூறிய பல புஸ்தகங்கள் உள்ளன.

எடி ஜோயல் சில்ஸ்பி
கர்த்தருடைய வேலைக்காரன்,
கிறிஸ்துவின் சபை, கணியாகுளம்,
ஆசிரியர் – உலக வேதாகம பள்ளி


Share this page with friends