குருத்தோலை ஞாயிறு அன்று இந்த வசனங்களை வாசித்துப்பாருங்கள்

Share this page with friends

  1. சங்கீதம் 24:1-10
  2. சகரியா 9:9-12
  3. நெகேமியா 8:13-18
  4. மத்தேயு 21:1-11
  5. மாற்கு 11:1-10
  6. யோவான் 12:12-18

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:


Share this page with friends