உண்மைக்கு கிடைக்கும் பரிசுகள்

Share this page with friends

கர்த்தருக்கு உண்மையாய் …. இருந்தீர்களென்றால் கிடைக்கும் ஆசீர்வாதங்கள்:

 1. அவர் சத்தத்திற்கு உண்மையாய்ச் செவிகொடுப்பாயானால், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளிலும் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார்.
  (உபாகமம் 28:2)
 2. கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையாய் நடக்கும்படிக்குத் தங்கள் வழியைக் காத்துக்கொண்டால், பின்னர் நீ செய்கிற அனைத்திலும் நீ போகிற அனைத்து திட்டங்களிலும் வெற்றிபெற்றவன் ஆவாய்.
  (1 இராஜாக்கள் 2:3)
 3. உண்மையானவனைக் கர்த்தர் காக்கிறார்.
  (சங்கீதம் 31:23)
 4. உண்மையானவர்கள் அவரோடு வாசம்பண்ணும்படி அவர் கண்கள் அவர்கள்மேல் நோக்கமாயிருக்கும்.
  (சங்கீதம் 101:6)
 5. தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், உண்மையாய்த் தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும்,
  கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார்.
  (சங்கீதம் 145:18)
 6. என் கட்டளைகளின்படி நடந்து,
  என் நியாயங்களைக் கைக்கொண்டு, உண்மையாயிருப்பானாகில் அவனே நீதிமான், அவன் பிழைப்பான்.
  (எசேக்கியேல் 18:9)
 7. கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தால் அநேகத்தின்மேல் அதிகாரியாக வைப்பார்.
  (மத்தேயு 25:21)
 8. மரணபரியந்தம் உண்மையாயிரு, அப்பொழுது ஜீவகிரீடத்தை தருவார்.
  (வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:10)

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

கர்த்தர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார்
சிறுபான்மை மக்களை ஏமாற்றி அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பிஜேபி பிரமுகர் மோசடி. கைது செய்ய கோரி நெல்லையில்...
பேழையின் வேலை ஒரு பக்கம்
தலித் கிறிஸ்தவர் விடுதலை இயக்கத்தினர் ஊர்வலம்
யூதாஸ் தூக்குப்போட்டுக் கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டான் என்பது உண்மையா? அல்லது தலைகீழாக விழுந்து வயிற...
இலவச சுவிசேஷ புத்தகங்கள் தேவையா?
இடமுண்டு என் உள்ளத்தில் - பாடல் பிறந்த கதை 
OT மற்றும் NT சத்தியங்களில் நாம் அல்லது எந்த எந்த காரியங்களில் பரிசுத்தம் தேவை என்பதை கவனிப்போம்.
அழுகை-பற்கடிப்பு யார் யாருக்கு?
அன்பு - ஒரு கப் பாலில் உங்கள் கடன் முழுதும் தீர்க்கப்பட்டுவிட்டது

Share this page with friends