home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

வேதத்தில் 5 (ஐந்து)

Share this page with friends


1) 5 பேர் 100 பேரை துரத்துவார்கள் – லேவி 26:8

2) 5 தாலந்து ஒருவனுக்கு கொடுக்கபட்டது – மத் 25:16

3) ஐந்து அப்பம் -மத் 14:19

4) யோசேப்பு தன் சகோதரரில் 5 பேரை பார்வோனுக்கு முன்பாக நிறுத்தினான் – ஆதி 47:2

5) 2 காசுக்கு 5 அடைக்கலான் குருவிகள் – லூக் 12:6

6) ஐசுவரியவானுக்கு 5 சகோதரர்கள் உண்டு – லூக் 16:27

7) 5 பேர் புத்தி உள்ளவர்கள், 5 பேர் புத்தி இல்லாதவர்கள் – மத் 25:2

8) யோசுவா 5 ராஜாக்களை கொன்று 5 மரங்களில் தூக்கில் போட்டான் – யோசுவா 10:26

9) தாவீது கோலியாத்தை கொல்ல ஆற்றில் இருந்து 5 கூழாங்கற்களை தெரிந்தெடுத்தான் – 1 சாமுவேல் 17:40

10) 5 ம் நாள் படைத்தது – ஆதி 1:20

11) 5 காயங்கள் இயேசுவுக்கு

12) 5 வகை ஊழியங்கள் – எபேசி 4:13

13) தோல்வி கண்ட 5 ராஜாக்கள் – ஆதி 19:5

14) சமாரியா ஸ்திரிக்கு 5 புருஷர்கள் – யோ 4:15

15) பெதஸ்தா குளத்திற்கு 5 மண்டபங்கள் – யோ 5:1

16) அழைப்பை அசட்டை செய்ய 5 மாடுகளை காரணம் காட்டினான் – லூக் 14:19


Share this page with friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *