பிரசங்க குறிப்பு: பரிசுத்த வாழ்க்கை

Share this page with friends


பரிசுத்தமில்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லையே (எபி 12:7)

I. பரிசுத்தத்தின் அவசியம்

 1. பரிசுத்தமே பரமனின் மாதிரி (1பேது 1:15,16)
 2. பரிசுத்தம் தேவ சித்தம் (1தெச 4:3)
 3. பரிசுத்தமே தேவனின் அழைப்பு (1தெச 4:7)
 4. பரிசுத்தம் தேவனை தரிசிக்க வைக்கும் (எபி 12:14)
 5. பரிசுத்தமே பயனுள்ள பாத்திரமாக்கும் (2தீமோ 2:21)
 6. பரிசுத்தம் பரலோகம் கூட்டிச் செல்லும் (2பேது 3:11,14)

II. எவைகளில் பரிசுத்தம் தேவை?

 1. நடக்கைகளில் பரிசுத்தம் (1பேது 1:15)
 2. கண்களில் பரிசுத்தம் (மத் 6:22,23; நீயா 14:3)
 3. வார்த்தையில் பரிசுத்தம் (எபே 4:29; யோபு 31:1; ஏசா 6:5)
 4. சிந்தையில் பரிசுத்தம் (ரோம 12:1,2)
 5. கைகளில் பரிசுத்தம் (சங் 24:4,5)
 6. இருதயத்தில் பரிசுத்தம் (யாக் 4:8)
 7. செவிகளில் பரிசுத்தம் லூக் 8:18
 8. நாவில் பரிசுத்தம் (ஆதி 27:1)
 9. கால்களில் (நீதி 4:26)
 10. கைகளில் (சங் 24:3,4)
 11. ஆவியில் (2கொரி 7:1)
 12. ஆத்துமாவில் (எபே 5:27)
 13. சரீரத்தில் (2கொரி 7:1)

III. பரிசுத்த வாழ்விற்கு அவசியமானவைகள்

 1. இயேசுவின் இரத்தம் (1யோவா 1:7; எபி 13:12)
 2. தேவனுடைய வார்த்தை (யோவா 17:17)
 3. தேவனுடைய ஆவி (1கொரி 3:16)
 4. பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியம் (நீதி 13:20)
 5. ஜெப ஜீவியம் (1தீமோ 4:5)

IV. பரிசுத்தமாய் வாழ செய்ய வேண்டியவைகள்

 1. பாவத்தை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் (லூக் 18:13)
 2. பாவத்தை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் (சங் 32:5; நீதி 28:13)
 3. பாவம் செய்யாதிருக்க தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் (லூக் 15:21)
 4. தேவன் மேல் விசுவாசம் வைக்க வேண்டும் (லூக் 15:19)

V. பரிசுத்த வாழ்வின் ஆசீர்வாதங்கள்

 1. சத்துருவுக்கு பயமுண்டாகும் (மாற் 1:23 அப் 16:17)
 2. ஜெபத்திற்கு பதில் கிடைக்கும் (சங் 66:18)
 3. அற்புத அடையாளங்கள் நடக்கும் (யோசு 3:5)
 4. தேவன் நம்மைக் கனப்படுத்துவார் (2தீமோ 2:20)
 5. பரலோக தரிசனம் கிடைக்கும் (யாத் 19:10)
 6. சத்துருவின் மேல் ஜெயம் கிடைக்கும் (யோசு 7:13)
 7. பரத்திலிருந்து உதவி கிடைக்கும் (2இரா 4:9)

Share this page with friends