home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

பிரசங்க குறிப்புகள்: ஆச்சிரியமான இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை

Share this page with friends

பிரசங்க குறிப்புகள்: ஆச்சிரியமான இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை

அவர் எருசலேமுக்குள் பிரவேசிக்கையில் நகரத்தார் யாவரும் ஆச்சிரியப்பட்டு இவர் யார் ? என்று விசாரித்தார்கள். (மத் : 21 : 10 மாற்கு : 9 : 14 , 15)

இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு ஒர் ஆச்சிரியமானது. அவரது வாழ்க்கை ஆச்சிரியமானது. அவரது மரணமும் ஆச்சிரியமானது. அவர் தமது காரியங்களை முன் அறிவித்தது ஆச்சிரியமானது , அதிசியமானது. இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையை ஐந்து பிரிவாக பிரித்து
எப்படியெல்லாம் அவர் ஆச்சிரியமாயிருந்தது என்பதை சந்திக்கலாம்.ஆச்சிரியமான என்ற வார்த்தையை முக்கியப்படுத்தி இந்த செய்தியைக் கவனிக்கலாம்.

 1. போதிப்பதில் இயேசுவின் வாழ்க்கைஆச்சிரியமானது.
  மத் : 7 : 28 , 29
  யோவா : 13 : 13
  மாற்கு : 6 : 2
  லூக்கா : 2 : 47
  கொலோ : 2 : 3
 2. மக்களுக்கு சுகத்தை அருளுவதில் இயேசுவின் வாழ்க்கை ஆச்சிரியமானது
  மாற்கு : 2 : 12 ,
  மாற்கு : 1 : 27
 3. அற்புதங்களை செய்வதில் இயேசுவின் வாழ்க்கை ஆச்சிரியமானது
  மத் : 8 : 27
  மாற்கு : 6 : 51
  மாற்கு : 6 : 46 , 47 , 48
  லூக்கா : 8 : 56
 4. நடக்கையிலே குணநலன்களிலே இயேசுவின் வாழ்க்கை ஆச்சிரியமானது.
  மத் : 27 : 12 — 14
 5. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் வாழ்க்கை ஆச்சிரியமானது
  லூக்கா : 24 : 40 , 41

இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை ஆச்சிரிய மானவைகள். அவர் வாழ்க்கை போதிப்பதில் ஆச்சிரியமானது , அவர் வாழ்க்கை மக்களுக்கு சுகம் அருளுவதில் ஆச்சிரியமானது , அவர் வாழ்க்கை அற்புதம் செய்வதில் ஆச்சிரியமானது , அவர் வாழ்க்கை நடக்கையிலும் குணநலத்திலும் ஆச்சிரியமானது , அவர் வாழ்க்கை உயிர்தெழுதலிலும் ஆச்சகரியமானது இயேசுவின் வாழ்க்கை ஆச்சிரியமானது.


Share this page with friends