கெட்ட கை

கெட்ட கை


1) மற்றவர்களை அடிக்கும் கை – யாத் 21:18

2) ஸ்திரியை (பெண்களை) அடிக்கும் கை – யாத் 21:22

3) பரிதானம் (லஞ்சம்) வாங்கும் கை – ஏசா 33:15

4) தேவ சமூகத்திற்கு வெறுமையாக வரும் கை – உபா 16:17

5) இடறல் உண்டாக்கும் கை – மத் 18:8

6) வேலை செய்யாத சோம்பேறியின் கை – நீதி 21:25

7) இரத்தத்தினால் நிறைந்த கை – ஏசா 1:15

8) நியாயக்கேடு செய்யும் கை – சங் 7:3