1) வேத வசனம் – 1 பேது 2:3

2) தேவ பிரசன்னம் – 1 சாமு 2:21

3) தேவ ஆலயத்தில் நாட்டப்பட வேண்டும் – சங் 92:13

4) ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் திருப்தி கூடாது (இன்னும் வளரவில்லை என்ற எண்ணம் வேண்டும் ‌(பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் (வெளி 22:11)

5) இயேசுவின் மேல் கண் வைக்க வேண்டும் – பிலி 3:14

6) ஆசை (விருப்பம்) வேண்டும் – பிலி 3:12

7) பலமான ஆகாரம் (கடின உபதேசம்) தேவை – எபி 5:12-14

8) பயிற்சியும், முயற்சியும் (ஜெபம், வேத வாசிப்பு, ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்தல்) தேவை – எபி 5:12-14