நீதிமானின் அவயங்களின் சிறப்பு

1. நீதிமானின் *சிரசின்* மேல் ஆசிர்வாதங்கள் தங்கும் – நீதி 10:62)

2. நீதிமானின் *மனம்* பிரதியுத்தம் சொல்ல யோசிக்கும் – நீதி 15:283)

3. நீதிமானின் *உதடுகள்* பிரியமானவைகளை பேச அறியும் – நீதி 10:324)

4. நீதிமானின் *உதடுகள்* அநேகரை போஷிக்கும் – நீதி 10:215)

5. நீதிமானின் *நாவு* சுத்த வெள்ளி – நீதி 10:206)

6. நீதிமானின் *வாய்* ஞானத்தை உரைக்கும் – சங் 37:307)

7. நீதிமானின் *நாவு* நியாயத்தை பேசும் – சங் 37:308)

8. நீதிமானின் *வாய்* ஜீவ ஊற்று – நீதி 20:21