வேதத்தில் உள்ள உபத்திரவங்கள்

1) அதி சிக்கிரத்தில் நீங்கும் உபத்திரவம் – 2 கொரி 4:17

2) இலேசான உபத்திரவம் – 2 கொரி 4:17

3) கொஞ்ச காலம் உபத்திரவம் – 1 பேது 1:6

4) சகல உபத்திரவம் – சங் 132:1

5) மிகுந்த உபத்திரவம் – 2 கொரி 8:2

6) வியாதிகளால் உபத்திரவம் – மாற் 1:34

7) 10 நாள் உபத்திரவம் – வெளி 2:10

8) சரீரத்தில் உபத்திரவம் – 1 கொரி 7:28

9) அநேக உபத்திரவம் – அப்போ 14:22

10) வசனத்தினிமித்தம் உபத்திரவம் – மாற் 4:17

11) எல்லா உபத்திரவம் – அப்போ 7:10

Persecution in the Scriptures


1) The tribulation that will soon pass away – 2 Cor 4:17

2) The light tribulation – 2 Cor 4:17

3) The tribulation for a short time – 1 Peter 1: 6

4) All tribulation – Psalm 132: 1

5) The great tribulation – 2 Cor 8: 2

6) The tribulation caused by disease – Mark 1:34

7) 10 day tribulation – Exodus 2:10

8) The tribulation in the flesh – 1 Cor 7:28

9) Many tribulations – Acts 14:22

10) The tribulation because of the verse – Mark 4:17

11) All tribulation – Acts 7:10