இயேசு பாவம் இல்லாதவர் என்பதற்கு இவர்களே சாட்சிகள்

இயேசு பாவம் இல்லாதவர் என்பதற்கு இவர்களே சாட்சிகள்

இயேசு பாவம் இல்லாதவர் என்பதற்கு இவர்களே சாட்சிகள்

1) யூதாஸ் → குற்றம் இல்லாத இரத்தத்தை காட்டி கொடுத்தேன் – மத் 27:4

2) பொந்தி பிலாத்து → ஒரு குற்றத்தையும் காணேன் – யோ 19:4,6

3) ஏரோது → இவனிடத்தில் குற்றம் காணவில்லை – லூக் 23:15

4) பிலாத்தின் மனைவி → அவர் நீதிமான் – மத் 27:19

5) மரிக்கும் கள்ளன் → இவர் தகாதொன்றையும் நடப்பிக்கவில்லை – லூக் 23:41

6) இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த 100 க்கு அதிபதி → இவர் நீதிமான் – லூக் 23:47

7) இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்த ரோம் சிப்பாய்கள் → இவர் தேவனுடைய குமாரன் – மத் 27:54